Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Joined the Dark Side today, men 17kr för denna genomanalyserade aktie i denna tråd känns ju ok, om inte så bör det finns bra med chanser att gå kort så volatil som den är.

Inte helt oväntat reaktion med tanke på fet låga tilliten marknaden har för Storskogen nu.

Just Keep Buying för min del. Jag vet att det anses vara fel strategi i enskilda aktier, men någon gång kommer nog kursen att gå upp (om 1 vecka eller om 3 år vem vet). Då blir det skillnad på GAV 30 och 20. Skithög risk man tar men det är väl värför det sägs att inte investera pengar man inte har råd att förlora eller hur?

2 gillningar

Absolut. Jag menar bara att jag nöjer mig med att de kommer ha en fortsatt hög förvärvstakt OCH att
den redan ligger högt över förväntan i år.
Det är marginalen som behöver fixas till.

1 gillning

Går kort Storskogen här så någon i forumet fortfarande tjänar pengar.

9 gillningar

Jag har svårt att se att marknaden värderar ner Storskogen 16% pga siffrorna i rapporten som i stort ligger i linje med förväntan alt bättre. Jag tycker reaktionen kan kännas igen i bolag som handlats upp inför rapport som sedan inte riktigt levererar. I detta fall så har Storskogen sjunkit stabilt som vi alla vet trots tillväxt.

Jag tror marknadens reaktion grundar sig i vad som sägs i övrigt kring framtiden som Kaplan inte ser så ljust på (DI tv). I samma andetag säger han förvisso att Storskogen är “byggt för detta” i och med sin diversifiering. Som några är inne på ovan så får man en känsla av minskad förvärvstakt och dyrare finansiering och det straffas ju stenhårt i detta fall. Men -16%… Jag tycker det är en överreaktion i det korta perspektivet baserat på det vi vet nu. Återstår att se i förlängningen om bolaget kan hantera de tuffare tiderna bättre än sina peers…

4 gillningar

Satt nyss och lyssnade på conf-callen, lite highlights för mig som kommer åka in i modellen ikväll:

 • Möjlig 10% utspädning framåt, men givet låga värderingen på aktien tror jag att det sker i sista hand, då bolaget har ett stort tillgång till kapital redan
 • En EBITA i pipen på 577 Msek, som bör trilla in Pro-Forma i slutet av juli
 • Justerat för FX (valutakostnader) ges en EPS på 0,15 (15% tillväxt YoY)
 • Kassaflödet för Q1 tyngs ned av förändrar i NWC, främst prisutvecklingen som påverkar Accounting Recievables. Hitills omvänd effekt i April, vi får se hur man bör prognosticera detta framåt för resten av 2022.
 • Historiskt har ca 70% av förvärven skett i H1, vilket ger en fingervisning för 2022, dock varnas det om en något lägre förvärvstakt 2022. Detta kompenseras dock av att multiplarna gått ned, vi får se hur detta balanseras ut.

Svårt att säga exakt vad marknaden reagerade på, men min gissning är en kombo av förvärvs-outlook i närtid samt att marginalen tyngts i Q1. Provpratar jag så gissar jag på att vi kommer se en liknande marginal i Q2 givet att prishöjningarna tar en stund, med en viss återhämtning för Q3 och Q4. CFO & VD tror fortfarande att det är möjligt med en EBITA marg. på 10% för helåret 2022.

Gällande tillväxten, så är det ju bara att säga bravo. Rullande 12m har Storskogen redan en nettoomsättning som är över de flesta estimaten från analytiker-kåren för helåret 2022.

Vad jag kommer titta på framåt:

 • Fortsatt organisk tillväxt (landade på 17% YoY för omsättningen, 7% för EBITA)
 • Marginalutvecklingen
 • Förvärvstakten
 • Långsiktig RoIC kontra kapitalkostnad

RTM betalar en investerare nu runt 1x Omsättningen. Det i sig är väl talande.

10 gillningar

Är det så att han är ‘för ärlig’ och att det är det som straffar sig?

‘Marknaden’ tar hellre blå dunster än någon som säger som det är?

För nä,

, är det ju inte!

Men hur ‘rimlig’ är marknaden? Är det inte hela poängen, att Homo Economicus, den rationella ekonomiskt konsekventa och logiska människan, faktiskt inte finns?

4 gillningar

Jag lyssnade också på Glader och Kaplan imorse. Jag tyckte de var ganska tydliga med att vi kommer se en förbättrad marginal redan i Q2. Vi är ju en bra bit in i Q2 så de borde ha ganska bra aningar?

2 gillningar

Du kan ha rätt, jag får lyssna om eller läsa transkriberingen ikväll :slight_smile:

1 gillning

Med ett börsvärde på runt 27 miljarder känns det som att något annat större bolag skulle kunna svälja hela STOR i ett nafs.
Billigt och enkelt

Bra sväng senaste veckan. Tyvärr låg size för egen del (eller som tur var när den står på 10 kr om ett halvår?). :blush:

Ser ut som vi handlat samtidigt! (y)

1 gillning

Sammanfattning från en kompis @c.lupus:

“Negativt”

 • Försämrad justerad EBITA-marginal: 8,2 % (9,4)

  • Affärsområdenas sammanlagda EBITA-marginal, bortsett från koncernfunktioner och transaktionskostnader, uppgick till 9,5 procent (10,5).

  • Det första kvartalet är säsongsmässigt svagare för Storskogens dotterbolag. Därtill fanns det utmaningar i omvärlden såsom covid-19, störningar i leverantörskedjor och viss fördröjning i prishöjningar som i olika utsträckning påverkade lönsamheten. Bolagets bedömning är att kommande kvartal kommer att visa en återhämtning i EBITA-marginal, då prishöjningar slår igenom.

  • Jämförelsestörande poster uppgår till 25 mkr

 • Försämrad EBIT-marginal: 6,8 % (8%)

 • Negativt operativt kassaflöde (-184 mkr) under Q1

  • Till följd av framför allt ökad rörelsekapitalbindning i lager och kundfordringar. Handel och Industri-segmenten har valt att hålla lager över normala nivåer och därtill har prisuppgångar bidragit.

  • KUFO har ökade pga en stark fsg och genomföra prishöjningar under slutet av kvartalet

 • Nettoskuld / justerad RTM EBITDA (12 mån), ggr: 2,6 (1,3)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, % (12 mån) 8,9% (9,1%)

 • Den organiska EBITA-tillväxten var 7 procent under kvartalet

 • Storskogens finansiella kostnader ökade väsentligt till följd av förvärvsfinansiering och finansnettot uppgick till -141 MSEK (-19), varav -45 MSEK utgjordes av valutakurseffekter

 • Affärsområdet Tjänster

  • Justerad EBITA-marginal: 7,8% (9%)

  • Den organiska justerade EBITA-tillväxten under första kvartalet var -2 procent

  • Covid-19 meddess restriktioner har påverkat negativt

  • Sjuklönekostnader, högre materialkostnader och problem med leveranser påverkade däremot lönsamheten negativt under inledningen av kvartalet.

  • Trots störningar i omvärlden med högre kostnader och längre ledtider, spås Tjänster under kommande kvartal att ha fortsatt god efterfrågan och en återhämtning i lönsamheten jämfört med det första kvartalet. På längre sikt är osäkerheten påtaglig

 • Affärsområde Handel

  • Den organiska EBITA-tillväxten var under det första kvartalet 0 procent.

  • Även om försäljningstillväxten inom affärsområdet generellt var stark, påverkade förseningar och uteblivna leveranser på grund av rådande produkt- och komponentbrist omsättningen

  • Efterfrågan är fortsatt stark och orderingången god men begränsas av leveransförseningar. Material- och fraktkostnader förväntas fortsatt ligga på en hög nivå.

“Positivt”

 • Organisk omsättningstillväxt: 17 %

  • Samtliga tre affärsområden hade en tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med samma period föregående år, trots fortsatta störningar i leverantörskedjor. Den organiska tillväxten, som var starkast inom Handel och Industri, bestod av både volym och pris. Tjänster påverkades inledningsvis negativt av covid 19-pandemin men återhämtades under slutet av kvartalet
 • Efterfrågan bedöms fortsatt vara stark.

 • Lönsamhetsförsämring eventuellt temporär - företagsledningen bedömer att kommande kvartal kommer visa en återhämtning i EBITA-marginal

 • Cirka 16 miljarder i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter

 • Affärsområde Industri

  • Den organiska EBITA-tillväxten för första kvartalet var 26 procent

  • Den organiska omsättningstillväxten var för det första kvartalet 20 procent

Övrigt

 • Affärsområdet Handel har ny vertikalindelning

 • 25 förvärv under Q1, 12 förvärv efter Q1 = 37 förvärv YTD (som har tillträtts)

  • Omsättning för bolagens senaste räkenskapsår: 4444+1253=5697 msek
 • Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts (2 006 msek)

 • 10 LOIs och 2 transaktioner där koncernen är preferred buyer

 • Höga sjuktal första två månaderna till följd av Covid-19

 • “Marknaden har generellt accepterat prishöjningar men tidfördröjningen innan dessa träder i kraft har resulterat i en kortsiktig press på lönsamheten…”

 • Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (RTM) hade omsättningen uppgått till 29 425 MSEK

 • Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (RTM) hade koncernens justerade EBITDA uppgått till 4 149 MSEK och justerad EBITA till 3 150 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 10,7 procent.

7 gillningar

Citerar mig själv från februari ovan. Kolla deras Sales prognoser och jämför med Q1-rapporten för RTM nedan.

Det är ju det här som rubbar mina cirklar. :woozy_face:

Uppdatering 2201518
Carnegies nya och uppdaterade siffror

Key figures (SEK) 2021 2022e 2023e 2024e
Sales 17 496 31 497 34 247 35 274
EBITDA 2 216 3 981 4 337 4 497
EBIT 1 406 2 628 2 964 3 144
Pre-Tax Profit 1 233 2 220 2 636 2 928
EPS 0.51 0.94 1.13 1.25
EPS (Adj.) 0.68 1.22 1.39 1.49
DPS 0.07 0.10 0.10 0.10
Sales Growth 95.9% 80.0% 8.7% 3.0%
EPS Growth (Adj.) 35.1% 80.7% 13.5% 7.4%
EBIT Margin 8.0% 8.3% 8.7% 8.9%
P/E 32.5 17.7 14.8 13.3
P/E (Adj.) 24.6 13.6 12.0 11.2
EV/EBIT 23.1 14.0 11.5 10.0
EV/EBITA 19.6 11.9 10.0 8.9
EV/EBITDA 14.7 9.2 7.9 7.0
EV/S 1.9 1.2 1.0 0.9
P/BV 1.72 1.58 1.44 1.31
Yield 0.4% 0.6% 0.6% 0.6%
FCF Yield 6.2% 7.4% 10.0% 10.2%
3 gillningar

Förutsätter ju att alla vill sälja. Grundarna sitter på stora poster och de är nog inte intresserade.

Då var det dags för Bråse att vädra sin klokheter med en spetsig rubrik :slight_smile:
Kul kille det där.

1 gillning

Andra kan prova med en “hostile takeover”.
Sopa rent på börsen, flagga och lägga ett bud på resten. Fortsätta köpa allt som kommer ut på börsen under tiden.
Då återstår storägarna och “nya” ägarna som kan bråka om vem som ska styra och äga i framtiden.
Blir kanske avlistning under tiden då det inte finns någon omsättning kvar på börsen.

Jag kan dock tycka att han har vissa poänger, och formulerar det bättre än vad jag kanske gjort tidigare i tråden.

Få bolag är mer reflexiva till sin karaktär än serieförvärvare. En hög aktiekurs innebär möjligheter att på ett effektivt sätt ta in pengar, eller betala för verksamheter. Med en pressad aktie blir ekvationen svårare och magin försvinner när en kompott av myggmedel, dansskolor, målarfirmor och äventyr i Singapore inte längre värderas 5 gånger över vad de är värda var för sig.

Den stora värdemätaren för Storskogen ligger fortfarande framför oss: hur väl kommer bolagsbygget kunna hantera en tämligen sannolik recession? Finns det styrning av det myller av verksamheten vd Daniel Kaplan och Storskogen på kort tid förvärvat under senaste åren? Kommer det att gå att driva igenom nödvändiga åtgärder på bred front?

Men men, den som lever får se och för min del en intressant tråd att följa då och då.

Fast nu sitter grundarna på >50% av rösterna…

Detta bråse-citat var ändå ganska kul. haha:

Magin försvinner när en kompott av myggmedel, dansskolor, målarfirmor och äventyr i Singapore inte längre värderas 5 gånger över vad de är värda var för sig

Äventyr i Singapore :sweat_smile:

4 gillningar