Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Jag förstår din glimt men jag har ingen fäbless för smileys…

2 gillningar

Förstår faktiskt inte varför ”inlåsningsfrågan” kom upp med sån kraft nu. Har väl varit känt i månader?


Gissa va som står på nästa dörr…

3 gillningar

Det är väl för att frågan blir extra viktig i och med det stora raset.

3 gillningar

Välkommen tillbaka :slight_smile:

Jag tänker att det minskar risken för storägare att sälja av.

Vem vill sälja nu när man hade chansen att sälja i oktober till garanterad teckningskurs?

Så mycket har ju inte ändrat sig sedan i oktober, mer än kanske att Storskogen är ett bra mycket större bolag nu.

Sen tycker jag att Kaplan gjorde ett lite märkligt stressat intryck i DI TV, vilket kanske inte är så konstigt med en drake på vardera sidan :joy:

Hur tänker du?

Välkommen tillbaka @Pellepennan (vet inte om du noterat att du även omnämndes i veckans avsnitt? :blush:)

Här kommer några saker som stack ut för mig och gänget som jag har saminvesterat i Storskogen med. Sammantaget så kan man säga att jag upplever att marknadens reaktion är överdriven. Mr Market gillade verkligen inte aktien idag.

Min personliga upplevelse är å ena sidan: “Don’t argue with reality” och att “Vad är det som jag har missat?” men vi är många som idag har grävt i caset och vi hittar fortfarande inte några fundamentala fel i vår analys eller ny information som har tillkommit.

Tvärtom har många jag / vi pratat med idag ställt sig väldigt förvånade till marknadens reaktioner. Det är både andra analytiker, folk på Carnegie och bolaget självt (som dock självklart inte får uttala sig om sin egen aktiekurs). Upplevelsen är ju att bolaget levererar ju i paritet med det som de sagt att de ska göra.

Med de 30 LOI som presenterades borde man klara 4 mdr i proforma EBITA. Lyckas de med det så går de ju om t.ex. Indutrade i omsättning och vinst. I ett sådant scenario värderas Storskogen till 46 miljarder (motsvarande P/E16 på sannolik vinst 2022). Indutrade värderas till 77 miljarder (motsvarande ca p/e 30 på sannolikt vinst 2022).

Jag tror således det här är ett ypperligt exempel på att marknaden:

  • På kort sikt är en popularitetstävling

  • På lång sikt är en våg

Just nu är Storskogen inte populär hur man än vänder och vrider på det. Normalt brukar ju marknaden vara bra på att prisa in saker på 6 - 12 månaders sikt, men i det här fallet har jag eller marknaden fel. :blush:

Några highlights från rapporten

1) Storskogen har gjort 65 förvärv under 2021, varav 20 genomfördes i Q4. Det är mer än ett förvärv i veckan(!). Total årsomsättning för 2021 för dessa förvärvade bolag uppgick till 12 193 Mkr (dvs. som om förvärven genomförts 1 januari 2021). Förvärv av dotterbolag, inkl reglering av tilläggsköpeskillingar avseende tidigare förvärv, uppgick till ca 7,8 mdkr (inkluderar en mindre avyttring av FE Primulator Brest)

2) Nettoomsättning under 2021 uppgick för Storskogen till cirka 17,5 mdkr (96% tillväxt YoY, varav 17% organiskt), rörelseresultat ca 1,4 mdkr (82% tillväxt YoY) motsvarande rörelsemarginal om 8% (8,7% 2020). Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (dvs. 2021) hade omsättningen uppgått till 23 182 MSEK och justerad EBITA till 2 491 MSEK, motsvarande en marginal om 10,8%.

Ligger väldigt nära basscenario i förra årets analys: “Storskogen IPO: Vår rekommendation är TECKNA i börsnoteringen

image

Justerad EBITA 2021: ca 1,7 mdkr (9,6% marginal) att jämföra med 854 mkr 2020 (9,6% marginal). Detta motsvarar en tillväxt om 98% (varav 36%(!) var organiskt)

3) Avkastning på eget kapital respektive sysselsatt kapital: 10,4% och 9,1%. Försvagat i jämförelse med 2020 till följd av utspädning av periodens nyemission, till den del likviden ännu inte använts för förvärv.

4) Storskogen har under 2022 tillträtt 17 förvärv med en total omsättning om 2 763 MSEK och EBITA om 342 MSEK för bolagens senaste räkenskapsår. Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts, med en total omsättning om 251 MSEK och EBITA om 41 MSEK det senaste räkenskapsåret.

5) Storskogen har per rapportdagen 30 signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI) (Storskogens pipeline) och transaktioner där koncernen är en så kallad preferred buyer. Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 6 278 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 963 MSEK. Historiskt har en mycket stor andel av deras LOIs lett till faktiskt uppköp. Exakt hur mycket det blir den här gången är svårt att förutsäga men mer än 80% är en realistisk gissning.

6) Styrelsen föreslår utdelning om 0,065 sek/aktie. Marknadens snittprognos var 0,08 sek så den lägre utdelningen är en liten besvikelse och bidrog högst sannolikt till nedgången.

7) Nettoskulden i förhållande till EBITDA R12 uppgår till 1,3 (finansiellt mål om 2-3 ggr RTM EBITDA)

8) Kassagenereringen (justerad EBITDA efter förändring i rörelsekapital och nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i procent av justerad EBITDA) uppgick till 73% för helåret

9) Storskogen har bara på något år gått från att vara ett svenskt bolag till att nu vara 9000 anställda i 27 länder (expansionen medför lägre marginal på kort sikt).

10) Affärsområdet Handel (cirka 1/3 av Storskogen) försvagad EBITA-marginal (10,3% → 8,5%) under det årets sista kvartal till följd av engångsjusteringar av lagervärden och periodiserade kostnader i sex affärsenheter. Ökade materialkostnader under året har kunnat kompensats genom prishöjningar, vilket har bidragit till en ökad lönsamhet för helhåret (10,8% 2021 vs 9,9% 2020)

Ytterligare några faktorer som kunant spä på nedgången:

Justerad EBITA-marginal för Q4 2021 uppgick till 9% i jämförelse med analytikers förväntningar på lite drygt 10% (Bolagets finansiella mål är 10%). Dock skall man komma ihåg att (1) organisationen har växt markant under det senaste året (dvs högre kostnadsbas) – 3565 till 8719 anställda under året - och att (2) transaktionskostnaden per förvärv har varit högre än historiskt till följd av att förvärven i genomsnitt varit större och att flera förvärv har gjorts i nya geografier där kostnadsnivån generellt är högre och där Storskogen ännu inte har fullt utbyggna organisationer.

Affärsområdenas sammanlagda justerade EBITA-marginal, bortsett från koncernfunktioner och transaktionskostnader, förbättrades till 11,0 procent från 9,4 i motsvarande kvartal föregående år. Alla affärsområden hade en justerad EBITA-marginal >10% under 2021.

Ytterligare en bidragande faktor till nedgången är ändringen av justerad EBITA har under 2021 förändrats. Q4 2020, innan förändringen, uppgick justerad EBITA-marginal till 10,2%. Efter justering uppgår samma siffra till 8,7%. Q4 2021 uppgick som ovan noterats justerad EBITA-marginal till 9%. Det är möjligt att denna omdefiniering har skapat viss förvirring (Det vill säga: Kollar man på icke-justerade siffror ser alltså Q4 2021 ut som en försämring i jmf med Q4 2020, men i justerade termer – dvs. like for like - är det en förbättring).

Vi får se om analytiker uppdaterar sina prognoser de kommande dagarna, men innan rapport fanns det 4 köprekommendationer, 5 behåll och 0 sälj-rekommendationer. Genomsnittliga riktkursen på 6 - 12 månaders sikt var 52,13 SEK. Utifrån dagens nivå så borde det finnas en ganska stor uppsida.

9 gillningar

Då antar jag att du har dubblat insatsen idag och köpt ännu mer :joy::+1:. Hur ser riskjusterad avkastning i denna aktie? Får man betalt för risken man tar i detta fallet :joy: ? När du skriver något sådant blir det lätt att dra med sig oskyldiga småsparare som kan tro att det är lätt dubbla insatsen om 1 år :joy::+1::thinking::face_with_hand_over_mouth:.
Varför brukar man säga att man ska inte ens ta i med tång fallande knivar :thinking: ?

3 gillningar

Nope. Sugen, men har redan för stor exponering. Men sitter enligt tidigare info fast under lockup ett tag till. Jag är fortfarande på plus men ett sjusiffrigt belopp minus från toppen. :flushed:

Den här aktien påminner mig varje dag om varför jag bara ska investera i indexfonder. :joy:

8 gillningar

Glöm inte Tesla investeringen :thinking::+1:. Du är “GALEN” mannen :+1:. Om du räknar alla dina investeringar totalt ligger du på risk skala 6. Alltså samma som om du hade 100% Tillväxtmarknads indexfond eller hur ? Nästan har jag rätt. :thinking:

EMH eller inte, det är den stora frågan… Både du och marknaden kan ha faktiskt ha fel samtidigt fast åt olika håll, där då det totala glappet blir ett tråkigt utfall. Det kan förstås också vara temporärt från marknadens sida.

Nu kan ju kursen studsa upp igen men om den inte gör det, finns det någon smärtnivå där du tar förlusten och lämnar aktien när detta är möjligt? Skulle du ens överväga att i så fall ta igen förlusten via annat innehav?

Är väldigt skeptisk till Storskogen som bolag betraktat, ända sedan jag först hörde talas om dem. Tycker att det framstår som alldeles för spretigt.

Men att bolaget är lågkvalitativt är en sak, det betyder ju inte att aktien inte är köpvärd. Tror nog den kommer gå ned ytterligare, men ska medge att snart börjar den faktiskt bli lite intressant, även för mig.

För 1 000 kronor kan man få mer för pengarna om man köper krims-krams på en loppmarknad, än en liten tesked på Svenskt Tenn. På samma sätt kan Storskogen vara mer köpvärt än ”finare” bolag.

Håller ett öga :slight_smile:

1 gillning

Förlåt, men PE 16 på kommande års vinst på en korg med småbolag där strategin mest är “multipelsarbitrage” kan väl inte ses som annat än högt? Högre än Ratos PE för 2021 om Avanza siffror stämmer. Då har ju ändå Ratos en helt annan ambition med sina förvärv.

Stort tack för analysen! :grinning::+1:

En sak jag funderat på är deras långsiktiga förvärvstakt. Från 1x till 3X är det i runda slängar 5 miljarder mer i lån som man kanske kan köpa bolag för med omsättning 5-10 miljarder.

Vad gör man sedan/långsiktigt är det jag funderar på …

  • Kaplan sa i DI TV att långsiktigt kunde man förvänta sig organisk tillväxt strax över BNP. Säg exempelvis 2% BNP så säg 3% organiskt
  • Antagande att EBITA marginalen åtminstone håller sig konstant så ökar EBITA med lika mycket.
  • Med 2-3X EBITA ökning uttagen i skuldsättning så blir förvärvs tillväxt 6-9%
  • Totalt tillväxt blir i det exemplet 9-12% långsiktigt

Har du sett något om detta? Är det lite så det är tänkt eller är jag fel på det?

2 gillningar

Du hsr rätt! De som köpte på toppen gjorde en katastrofalt dålig affär.

Mitt fokus var börsintroduktionen på 38,50 kr, om jag minns rätt. Inte så bra utveckling där heller…

1 gillning

Snipp snap snute så var jeg ute av storskogen, et litet tap blev det men en erfaring rikere. Re-investerte i norske telenor, traust og kjedeligt.

1 gillning

Gick in lite till idag. Tror på caset. Kanske skall ner lite till men om några år blir det nog bra.

1 gillning

2022-02-25 JP Morgan sänker riktkurs till 24 kr

Fick inte svar tidigare i tråden. Till vilken snittkurs har folk köpt som får sälja i april 2022? 10 kr/st

4 gillningar

Jag gick in lite till nu på morgonen. Jag tror att det kan finnas några bra tillfällen nu att köra några bottennapp, som kommer visa sig vara bra om 3-5 år :blush:

Eller så har jag fel och då räddar lysa mig.

Förstår inte riktigt vad du vill veta.

Praktiskt
Borde vara en enorm spridning på GAV för de aktieägare som nu sitter med lock-up. Där max i intervallet är 25kr.

Teoretiskt
Om du letar upp värdering och antal aktier för varje emission de senaste 10 år och beräknar ett GAV för detta så får du nån uppfattning om vilken spridning det skulle kunna röra sig om

3 gillningar

Håller med, 24 kronor känns ganska rimligt. Gillar inte bolaget eller affärsidén, men tänka mig att överväga att köpa på 20-22.

1 gillning