Vad betyder övergången från LIBOR för småsparare?

Efter 2021 kommer bankerna ej längre att kunna använda LIBOR. Vad innebär detta i praktiken för småsparare med tex bostadslån?

LIBOR (London Interbank Offered Rate) är benchmark räntan som banker använder för att låna ut till varandra för kortfristiga lån.
I Sverige heter motsvarande ränta STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate).
Räntan sätts som ett slags medelvärde av räntorna som kvoteras dagligen av en panel av banker.
Tidigare vedertogs räntan att vara riskfri, vilket inte visade sig vara fallet under finanskrisen då banker inte kunde rulla sina
kortfristiga lån, då bankerna blev ovilliga att låna till varandra pga den ökade kreditrisken i banksystemet.
Räntan används bland annat som underliggande för finansiella räntederivat, obligationer och är också en komponent i bankernas så kallade “listränta”.
På initiativ av centralbankerna ska nu nya riskfria räntor som SOFR (Dollar), ESTR (EUR) och SONIA (GBP) införas som istället baseras
på ett genomsnitt av räntor på faktiska historiska transaktioner.

Vad betyder då detta för vanliga småsparare?
När det kommer till bostadslån så finansierar banker sig till största delen genom bostadsobligationer på längre löptid, t.ex 1-5 år pga olika likviditetskrav och regleringar.
När banken kvoterar en rörlig listränta så måste räntan på dom långfristiga bostadsobligationerna omvandlas till en rörlig (3 mån) ränta i SEK gentemot kund.
Detta görs med ett räntederivat som kallas swap, där fast ränta utbytes mot rörlig ränta var tredje månad.
Den underliggande räntan i swappen är just nu STIBOR (om bostadsobligationen ställs i SEK), vilket gör att listräntan varierar med STIBOR.
Om STIBOR så småningom byts ut (inget beslut ännu taget), så kommer referensräntan för swapparna att ändras vilket kan påverka listräntan som banker kvoterar.
Banker brukar emellertid också ställa utbostadsobligationer i andra valutor också, i vilket fall man måste använda cross-currency swappar för att omvandla till 3-mån ränta i SEK.
Här kommer den underliggande LIBOR-räntan ändras till SOFR/ESTR/SONIA beroende på vilken valuta obligationen ställs i.

Sammantaget kommer detta leda till att underliggande räntorna som sätter bolåneräntan kommer att ändras.
Dock beror bolåneräntan för en individuell kund på massor av andra saker förutom dessa räntor, t.ex. kundens rabatt, bankens marginal, bankens övriga finansieringskostnader och bankens konkurrenssituation etc.
Jag förväntar mig därför inga stora förändringar för en vanlig retail-kund.

Detta är dock en stor grej för banker som måste anpassa sina system till dom nya räntorna för att prissätta framtida räntederivat.

3 gillningar

Förmodligen kommer det inte påverka oss privatpersoner alls.
Det påverkar bankerna fundamendalt. Så mycket på kapital marknaderna har kopplingar till LIBOR.

Det ska dock sägas att det kommer finnas fullgoda alternativ, och andra index som kommer att fylla den rollen har idag (exempelvis kommer indexet SONIA att få ta ett större ansvar). Så jag tror inte heller vi, som privatpersoner, ska vara oroliga för bankerna eller för marknaden i stort.

Sist men inte minst så vill jag också säga att min personliga åsikt är att det är på tiden att LIBOR stängs ned. Efter alla skandaler kring hur enkelt det varit för “icke-ärliga” aktörer att manipulera LIBOR, så är det på tiden att man börjar använda robustare benchmarks.

Tack för utförligt svar!