Internränta och internräntemetoden

Beräkning av en internrränta för en investering (eng: internal rate of return)

Internräntemetoden syftar till att undersöka lönsamheten hos ett investeringsalternativ och fungerar som underlag vid bedömningen av vilket investeringsalternativ som är bäst. Metoden går ut på att bestämma vid vilken räntesats nuvärdet av avkastningen från investeringen är lika med noll.

Denna räntesats kallas för internränta och uttrycker den årliga avkastning som investeringsalternativet ger på det satsade kapitalet.

Internränta kan beräknas med nedanstående formel:

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

där:

  • Initial investering står för den totala kostnaden för investeringen vid startögonblicket.
  • Årlig avkastning är det årliga kassaflödet som investeringen genererar
  • n = är antalet år som investeringen löper över. T.ex. 1,2,3…20 år
  • Internräntan är nyckeltalet vi är ute efter
  • slutvärde är investeringens avyttringsvärde år 20 i vårt exempel

Internräntan är alltså alltid en beräknad ränta. En viss sammanblandning med begreppet kalkylränta förekommer. ”Vi räknar med en internränta av 20%”, eller liknande uttalanden är inte ovanliga. Man räknar alltså inte med en internränta, man beräknar den.

Det är en praktisk metod för att räkna t.ex. årsmedelavkastningen för en investering som avkastar ojämnt över tid. Man kan med lätthet använda den i Excel där alla beräkningar sker automatiskt. Det man gör då är att:

  • I kolumn A anger du initiala investeringen i form av ett minus, t.ex. -100 kr
  • I följande kolumner t.ex. B-X anger du avkastningen per år
  • I sista kolumnen anger du formeln: =IR(A1:X1)

Den sista kolumnen räknar då ut internräntan i procent för investeringen (kolumnerna).

Internräntemetoden kritiseras ofta i litteraturen, men studier visar att det är en mycket vanlig metod, beroende på att den ger ett svar som är lätt att värdera. Om en kalkyl ger en internränta av 20 % är det för de flesta ganska enkelt att bilda sig en uppfattning om lönsamheten i projektet mot bakgrund av kännedom om låneräntor, branschlönsamhetstal eller andra investeringsalternativ.

Relaterade länkar på denna bloggen:

Källor:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök