Exempel på ett testamente?

Hur har ni strukturerat ert testamente? Vilka ingående komponenter finns där? Har ni tips på jurist (som förstår sig på pengar) att vända sig till för hjälp?

Själv har jag engagerat en jurist för att hjälpa mig, men steg ett i att skriva ett testamente är ju att faktiskt själva luska ut vad det är man vill och då kan det vara bra med inspiration!

Jag har läst tidigare Testamente-trådar här på forumet, men tycker att de dragit iväg in på detaljer rätt snabbt.

1 gillning

Vi använde “Familjens Jurist” och var väl inte supernöjda. Den jag har fått väldigt goda vitsord på - men inte provat själv - är Marika Levin på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Hon är lite go-to för andra advokater vilket brukar vara ett gott betyg.

Kontaktuppgifter: marika.levin[A]lmlaw.se eller 0859929000. Hälsa gärna från RikaTillsammans.

Nedan följer ett utdrag från vårt testamente som du kan använda som inspiration.

Med upphävande av samtliga av oss tidigare gjorda testamentariska förordnanden förordnar undertecknade äkta makar Caroline Bolmeson, ÅÅMMDD-NNNN, och Jan Bolmeson, ÅÅMMDD-NNNN, härmed så som vår yttersta vilja och testamente följande.

Vid den först avlidne makens bortgång ska följande tillgångar tillfalla våra gemensamma barn XXXX YYYY, ÅÅMMDD-NNNN, och XXXX YYYY, ÅÅMMDD-NNNN.

All den först avlidne makens övriga kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken äger således inte rätt att genom ett nytt testamente förfoga över den andel av kvarlåtenskapen som erhållits i arv efter den först avlidne. Efter den sist avlidne makens bortgång ska den då befintliga kvarlåtenskapen tillfalla våra gemensamma bröstarvingar och fördelas dem emellan enligt lag.

Det som våra gemensamma barn XXXX YYYY, ÅÅMMDD-NNNN, och XXXX YYYY. ÅÅMMDD-NNNN, erhåller i arv efter oss ska ställas under särskild förvaltning utan överförmyndarkontroll.

  • En femtedel (1/5) av den förvaltade egendomen ska utbetalas när barnen fyller 18 år.
  • När barnen fyller 23 år ska hälften (1/2) av den då befintliga förvaltade egendomen utbetalas.
  • När barnen fyller 28 år ska resterande andel av den förvaltade egendomen utbetalas.

Det är vår önskan att våra döttrar vid det tillfället avsätter en tiondel (1/10) av den sist utbetalda andelen av den förvaltade egendomen till eventuella barnbarn som enskild egendom.

Till särskilda förvaltare utses XXXX YYYY ÅÅMMDD-NNNN och XXXX YYYYY, ÅÅMMDD-NNNN. Det är vårt önskemål att de tillgångar som våra barn erhåller i arv efter oss ska placeras i linje med konsensus inom forskningen, i en bred, passivt förvaltad global indexfond med låga avgifter, t.ex. en fondrobot som @LYSA eller motsvarande. Fördelningen mellan aktier och räntor bör fördelas efter längd på sparhorisontent, t.ex. med 10 % i aktier per år i sparhorisont. Pengar som ska användas i närtid kan placeras på sparkonto med insättningsgaranti eller motsvarande. Mer information finns på vår gemensamma Google Drive i den delade mappen ”Familjen privat”.

Den egendom, tillsammans med avkastningen därav, som erhålles i arv efter oss ska vara enskild. Detsamma ska gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. De regler i äktenskapsbalken och i sambolagen beträffande makars respektive sambors bostad och bohag, som stadgar om samtycke och om övertaganderätt, ska inte gälla vare sig den erhållna egendomen ingått i kvarlåtenskapen eller trätt i stället för sådan egendom.

Vi förordnar (enligt artikel 22 i EU:s arvsförordning nr 650:2012) att rätten till arv efter oss i dess helhet ska styras av svensk lag. Frågor avseende testamentets tolkning eller giltigheten av detsamma samt övriga frågor rörande arv efter oss ska upptas av svensk domstol.

Malmö den 24 juli 2021

Sedan har vi en bilaga med en sammanställning med specifika instruktioner:

  • Komma åt lösenord och digitala tillgångar
  • Sammanställning av alla försäkringar
  • Kontaktpersoner för de företag där jag har en förtroendepost
  • Väsentliga tillgångar, kontaktpersoner
  • Instruktion om avveckling av bolag etc.
23 gillningar

Tack för att du delar med dig Jan! Mycket bra!

@janbolmeson Hur tänker ni att det här går ihop med bröstarvingarnas rätt till sin laglott?

1 gillning

Jag hittade faktiskt ett svar på den här frågan: Vad är särskild förvaltning? - Juristkompaniet svarar

Särskild förvaltning av laglott

Bröstarvingar har rätt att få sin laglott utan inskränkningar i rätten att förfoga över den. När den särskilda förvaltningen avser ett omyndigt barns tillgångar kränker det normalt sett inte barnets rätt till laglott, eftersom barn ändå saknar rätt att själva förfoga över sin egendom. Ska förvaltningen fortgå även efter att bröstarvingen har fyllt 18 år kan dock förordnandet kränka rätten till laglott.

För att laglotten ska undantas från särskild förvällning krävs att bröstarvingen, eller dennes företrädare, begär jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen. Om så sker kommer bröstarvingen att fritt få förfoga över laglotten från 18 års ålder. Begär arvingen inte jämkning i tid kommer förordnandet att vinna laga kraft i sin helhet. Den särskilda förvaltningen kommer då att omfatta även laglotten under hela förvaltningstiden.

1 gillning

Jag har nu kontaktat juristen för att skriva ihop något liknande! Spännande!

1 gillning

Har använt

Smidigt, men har inget att jämföra med.

Lycka till.

Spännande, återkom gärna med din upplevelse och erfarenhet. :pray:

@janbolmeson Den här frågan är inte besvarad. @salladen har din jurist beaktat den här problematiken?

Hobby-jurist här, men blir laglotten inte intressant först när båda makarna till barnen går bort? Innan dess tillfaller väl allt den kvarvarande föräldern?

Om de är gifta, ja.
Annars nej.

Bland allt praktiskt vetande vill jag minnas att Jan och Caroline hade ett nytänkande lunch-bröllop :sweat_smile:

2 gillningar

Haha, exakt så var det. På Katrinetorp i Malmö med buffé. Billigt och på den tiden vi inte hade så mycket pengar - mitt under brinnande finanskris (2008).

Jag vet faktiskt inte. :flushed: Var som sagt inte så nöjd med Familjens jurist… :man_facepalming:

1 gillning