Obetalda avgifter

Läser om att fler inte betalar sin månadsavgift för bostadsrätten i tid. Då jag var med i styrelsen för en brf, hände det att en medlem satte i system att betala avgiften för den gångna månaden, då det var dags att betala för den kommande månaden. Alltså 30 dagar för sent i stället för en ’tillåten’ vecka.

Då vi kontaktade den långivande banken (för den aktuella lgh), valde banken att säga upp lånen, då det under de enstaka dagarna, då det fanns två obetalda månadsavgifter. Med andra ord, lägenhetsägaren tvingades att sälja lägenheten för att kunna betala tillbaka lånen.

Det jag vill belysa är att det inte behöver vara bostadsrättsföreningen som kommer att tvångsförsälja lägenheten, utan det blir ägaren själv, om banken får veta om de obetalda månadsavgifterna. Tydligen står det längst ned på de lånepapper för en lgh, som styrelsen måste skriva på, att styrelsen måste anmäla till banken, om en låntagare för en lgh inte ”sköter sig”.

Jag tänkte att denna information om obetalda månadsavgifter kunde vara matnyttig både för styrelser och lägenhetsägare.

25 gillningar

Det är inte bara i lånepapprerna som det står att föreningen skall meddela långivaren om obetalda avgifter, det står även med i BRL, 7 kap, 31 §:

Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt, skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som överstiger vad som av årsavgiften belöper på en månad och bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfallodagen.

[S2]Om föreningen försummar denna skyldighet, har föreningen vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte företräde till betalning framför panthavaren i fråga om

  1. de avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid föreningens försummelse varat, samt
  2. den del av årsavgiften som förfallit till betalning närmast efter det att en underrättelse gjorts.

[S3]Andra stycket gäller inte i fråga om avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid panthavaren haft kännedom om bostadsrättshavarens betalningsförsummelse. Lag (1995:1464).

8 gillningar

Jag sitter i styrelsen i en brf och jag kände till den här lagen. Men nu undrar jag lite över det här stycket. I min förening har vi dels månadsavgiften, dels en fast avgift för TV varje månad. Betyder det att styrelsen redan vid två veckors försening är skyldig att meddela banken? Medlemmen är skyldig mer än det som “av årsavgiften belöper på en månad”, i och med att de även är skyldiga TV-avgiften. :thinking:

Jag vill inte att medlemmarna ska hamna i knipa på grund av något dumt slarv, men i första hand måste styrelsen skydda föreningen och de andra medlemmarna. Kanske ska kolla upp detta med Bostadsrätterna.

Fråga den aktuella långivande banken. Ert förvaltningsbolag får lämna ut bankens namn men inte lånens storlek.

Står lite mer info här: Bostadsrätterna | Betalningsförseningar

Det där var tyvärr inget svar på frågan. Lagen säger att föreningen ska kontakta banken om medlemmen är mer än två veckor försenad med en summa som är större än månadsavgiften. Normalt sett ska man alltså ha missat slutdatumet för två månader på raken plus två veckor.

I vårt fall har vi två poster på avin: månadsavgift och ett tillägg för TV.

Nu var frågan om vi måste meddela banken efter två veckor redan på första avin eftersom medlemmens skuld överstiger månadsavgiften.

Jag har ingen aning om hur det är rent juridiskt, men jag själv skulle anse att tv-avgiften är en del av den totala avgiften.
Dvs, svar nej.
Dock min egen fria tolkning här :person_shrugging:

1 gillning

Jag tolkar det som att tvavgiften är en obligatorisk (mycket viktigt) kompetterande del av månadsavgiften, så då bör ni i nuläget kontakta banken.

Annorlunda om det exempelvis varit en avgift till en trivselkassa eller hyra av ett gemensamt utrymme.

Banken kommer inte att säga upp lånet för detta, om man anser sig ha fullgod säkerhet för sina lån. Däremot kan det kanske bli ett samtal till kunden som gör att hen skärper sig fortsättningsvis. Att vara “snäll” mot medlemmar som slarvar med sina avgifter är enligt min mening helt ofruktbart. Medlemmen kommer bara fortsätta att töja på gränserna, till stor irritation för övriga medlemmar.

2 gillningar

vad vinner man på att sätta det i system att betala för sent?

Om tv-avgiften är en viktig del av månadsavgiften (och den betalas månadsvis) så har man väl inte blivit sen med mer än en tolftedel?
Om avgiften betalas kvartalsvis blir det annorlunda givetvis.

Kan du förtydliga lite hur du menar om du inte håller med ovanstående?

Jag håller med. Fick för mig att medlemmen släpade med mer än en tvavgift.

1 gillning

Man har kanske ett cash-flow problem och andra mer trängande utgifter går före.