SCB analys, Jämställda inkomster, en fråga om tid?

Små intressant analys från SCB om nån mer är intresserad,

Lite citat från rapporten,

I den här analysen tittar vi på vad män och kvinnor födda 1950, 1960 och 1970 har tjänat och tjänar totalt under sina yrkesverksamma liv. Vi kan se att män födda 1950 har tjänat fyra miljoner kronor mer än kvinnorna i samma ålder, men för dem födda senare minskar inkomstskillnaden mellan könen.

Skillnaden är alltså ungefär fem miljoner kronor mellan de män som har förgymnasial utbildning och de som har eftergymnasial utbildning. För kvinnor är skillnaden ungefär fyra miljoner kronor mellan dessa utbildningsgrupper.

Gruppen födda 1970 kan följas till 49 år. Kvinnor födda 1970 hade vid denna ålder en total livsinkomst på 7,6 miljoner och män 9,7 miljoner kronor. Det är för kvinnor 54 procent mer än vad kvinnor födda 1950 hade vid 49 års ålder. För män var skillnaden 33 procent. Om denna skillnad skulle bestå skulle kvinnor födda 1970 ha tjänat ungefär 16 miljoner kronor och män cirka 19 miljoner kronor år 2039 när de är 69 år.

Det går också att se att det finns skillnader i livsinkomst mellan de som har barn och de som inte har barn, och att mönstret ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor med barn har lägre livsinkomst än kvinnor utan barn. För män är det tvärtom, män som har barn har en högre livsinkomst än de utan barn.

1 gillning

Samt en till analys om de vanligaste yrkerna för kvinnor och män,

Varför är lönerna i kvinnodominerade yrken lägre än lönerna i mansdominerande yrken? Det finns uppenbarligen en korrelation, men finns det en kausalitet också? Söker kvinnor i högre utsträckning sig till lågbetalda yrken eller är yrkena lågbetalda för att dom är kvinnodominerade?

Jag undrar hur skillnaden skulle se ut om man tar hänsyn till yrkesval. Ofta brukar det göra att majoriteten av löneskillnaden försvinner och vore intressant att se hur mycket närmare skillnaderna kommer :thinking:

För min egen del var det även intressant att omvandla livslönerna till procent, gjorde det tydligare för mig i alla fall hur det har förändrats över tid:

Födda 1950: Kvinnor har cirka 71% av mäns livslön.
Födda 1960: Kvinnor har cirka 81% av mäns livslön. (obs om antagandet 2019s skillnader består)
Födda 1970: Kvinnor har cirka 84% av mäns livslön. (obs om antagandet 2019s skillnader består)

1 gillning

Medlingsinstitutet har ju i uppdrag att skriva en rapport om detta varje år,

Oförklarad löneskillnad

Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,4 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. Det är emellertid inte ett mått på diskriminering utan en skillnad som är oförklarad i statistisk mening.

1 gillning

Svaret på den frågan beror ju helt på vem man frågar :man_shrugging:.

MI förklaring på myndighetssvenska,

En huvudförklaring till löneskillnaden mellan kvinnor och män är att de arbetar i olika yrken och sektorer. Det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som inte helt kan förklaras med den statistik som finns tillgänglig. Skillnaden är alltså oförklarad i statistisk mening. Med mer information hade sannolikt den oförklarade delen av skillnaden förändrats.

Det finns olika teorier om varför löneskillnaden mellan könen uppstått. Marknadskrafter och de olika sektorernas finansiering framförs som en förklaring till skillnaderna, liksom attityder och diskriminering av olika slag.

Med den tillgängliga statistiken går det inte att säga något om eventuell diskriminerings betydelse för löneskillnaden, men både lagar och de kollektivavtal som finns på arbets- marknaden syftar till att undanröja risken för lönediskriminering.

Kommunal pratar om värdediskriminering,

Om man har följt meddlingsinstitutets rapporter de senaste åren kan man tydligt se att lönegapet till stor del är en seglivad myt som bara lever kvar för att den är en avgörande del i ett politiskt narrativ. Att bara titta på en absolut löneskillnad mellan två grupper och inte på orsaker är närmast en närmast brottslig förenkling, åtminstone om man ägnar sig åt politik.

Min uppfattning är löneskillnader till stor del beror på att män och kvinnor som grupper gör olika val. Kvinnor arbetar mindre tid och arbetar i högre utsträckning inom yrken som betalar mindre. Det betyder inte per automatik att män förtrycker kvinnor.

Det som är ett verkligt problem och som förtjänar att lyftas, är det faktum att samhällsbärande yrken som vård, omsorg och utbildning är så underprisade och undervärderade. Det är olyckligt för hela samhället men drabbar kvinnor i högre grad. Detta är inte en radikalfeminstisk myt och förtjänar vår fulla uppmärksamhet.

2 gillningar

Lite väl slarvig slutsats här. Dels kan man fråga sig varför kvinnor jobbar mindre. Tyckte att det var väldigt intressant ovan att män med barn får en bättre löneutveckling än män utan barn. Får de med barn bättre markservice?

Dels kan man fråga sig varför kvinnodominerade yrken systematiskt betalar mindre. Det är svårt att inte dra slutsatsen att det finns könsrelaterade systemfel nånstans.

1 gillning

Tror snarare det har göra med ett utfall vid parbildning där låg inkomst män väljs bort i större utsträckning. På samma sätt fick högskoleutbildade kvinnor barn i lägre utsträckning i årskullarna som det tittas på.

Källa, https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2018/05/46-4-abms.pdf

2 gillningar

Tack för att du tar uppe detta, för jag håller helt med, det är antagligen så att misslyckade män inkomstmässigt också i större grad blir misslyckade relationsmässigt, dvs högre inkomst leder till barn, inte att barn leder till högre inkomst. Här har du den sorgliga delen av synen på män i samhället, man är i högre grad sin inkomst än kvinnor.

Jag tror även att detta kan vara en av förklaringarna till att män på gruppnivå tjänar mer än kvinnor på gruppnivå. Män är mer fokuserade på pengar och status, och är mer benägna att offra tid, relationer och hälsa för att uppnå dom.

2 gillningar

Där ser man. Att det vanligaste yrket för män år 2020 skulle vara ”system- och mjukvarutvecklare mfl” trodde jag inte.

Det handlar väl delvis om kategoriseringen tror jag. Skulle säga att många jobb inom systemutveckling/IT är minst lika olika som träarbetare vs metallarbete som fått två olika kategorier.

Varför är slutsatsen slarvig? Jag håller med om att det är relevant att fråga sig varför män och kvinnor gör olika val (på gruppnivå), men det gör inte att slutsatsen är fel - att grupperna gör olika val.

För det första är det förväntat att kvinnor och män gör olika yrkesval. Om könen gjorde samma val vore det anmärkningsvärt. Det beror på att män och kvinnor är olika. De olikheter som finns mellan könen motsvaras ganska väl av de olika yrkesval grupperna gör. Det finns också rimliga förklaringar till varför män som grupp i vissa fall förhandlar sig till bättre lön än kvinnor: mindre tillmötesgående, mer fokus på materiell status och större riskbenägenhet för att bämna några.

Jag håller med om att den värdering och prissättning som finns mellan t.ex. privat och offentlig sektor åtminstone delvis beror på att det män ägnat sig åt värderats högre historiskt.

Ovan nämda är sannolikt inte de enda förklaringarna till en löneskillnad, men viktiga och absolut nödvändiga för förståelsen av mäns och kvinnors val och förutsättningar.