Hur ska man se på ekologisk mat?

Det mest kända är väl KRAV. Internationellt dessutom. Reglerna är inte samma men likartade.

Sen får man bara hoppas att de följer reglerna och att kontrollerna fungerar.

Kollade snabbt på KRAV och den maten verkar ju vara ekologisk + ett antal restriktioner till, dvs. starkare restriktioner än ekologisk mat. Inte ett mellanting mellan ekologisk och konventionell mat…

Det kan nog stämma. Det bildades egentligen för alternativ odling och på den tiden var de odlingarna alternativa på riktigt men hade svårt med avsättningen till ett rimligt pris. För att bredda begreppet tror jag att reglerna har blivit lite liberalare med tiden.

Vilken myndighet pratar du om, har du någon länk? Du länkade tidigare till artiklar från Naturskyddsföreningen vilket inte är en svensk myndighet utan en ideell organisation. Dom försöker såklart vara opartiska men dom är i grunden en lobbyorganisation med ett tydligt fokus.

3 gillningar

Det stämmer inte enligt livsmedelsverket:

Gränsvärdena är också så lågt satta att det baserat på dagens kunskap inte innebär någon långsiktig risk om man utsätts för flera bekämpningsmedel samtidigt, den så kallade cocktaileffekten

Livsmedelsverket (samma länk som ovan) drar det hela längre och konstaterar att det inte verkar finnas några hälsofördelar och att stora säkerhetsmarginaler finns till de nivåer som skulle kunna ge långsiktiga hälsoeffekter:

När det gäller mögelgifter, och sjukdomsframkallande mikroorganismer visar studier inte heller några stora skillnader mellan ekologisk och konventionell mat. Livsmedelsverkets beräkningar av den sammanlagda mängd bekämpningsmedel svenska barn och vuxna får i sig via maten visar också att det finns en stor säkerhetsmarginal till den nivå som skulle kunna ge långsiktiga hälsoeffekter.
Det går alltså inte att säga att ekologisk mat är bättre för hälsan än konventionell mat. Det viktigaste för din hälsa är att äta mycket frukt och grönsaker, oavsett hur de är odlade.

1 gillning

Tänkte först ”Wow! Vilket intressant samtalsämne att delta i!”

Sedan tre inlägg in:

Backar långsamt ut ur rummet

2 gillningar

Du har rätt, jag blandade ihop det med naturvårdsverket och då blir argumentationen något svagare. Hittade denna rapport från naturvårdsverket som beskriver lite olika delar av skillnad mellan ekologisk och konventionell mat:

Det blir för mycket att kopiera in text därifrån, men följande punkter är av intresse därifrån. Här har jag klippt in delar som gjorts från olika studier enligt rapporten:

 • Välling:
  En studie på välling gjordes och resultatet var att ekologiska vällingen orsakade mindre bekämpningsmedel och energianvändning men nackdelen högre areal åkermark och mera övergödande ämnen.

 • Nötkött:
  “Resultaten visar att energianvändningen per kg kött var avsevärt lägre för
  den ekologiska produkten än för de två konventionella. Det förklaras av den
  längre betesgången i det ekologiska systemet och att djuren åt ett energimässigt billigt foder under den tid de stod inne. Total energianvändning blev ca
  40 MJ per kg kött för det konventionella köttet och 22 MJ per kg för det ekologiska. De två konventionella systemen var ganska likvärdiga avseende
  energianvändning, utsläpp av växthusgaser och bidrag till försurning och
  eutrofiering. Utsläppen av växthusgaser mätt som koldioxidekvivalenter (ur
  ett 100-årsperspektiv) blev ca 17 kg per kg kött för alla tre produkterna. Det
  var skillnad mellan ekologiska och konventionella produkter avseende pesticid- och markanvändning.”

 • Mjölk:
  “Resultaten visar att energianvändningen skiljer mellan de bägge produkterna. Utsläppen av växthusgaser uppvisar däremot så små skillnader att de
  ligger inom ramen för osäkerhetsmarginalen. Den primära energiåtgången
  per kg mjölk blir 3,6 MJ per kg i det konventionella systemet och 2,5 MJ per
  kg i det ekologiska. I bägge systemen ligger växthusgasutsläppen, uttryckta i
  koldioxidekvivalenter (ur ett 100-årsperspektiv) på ca 1 kg per kg mjölk.Huvuddelen av växthusgasutsläppen kommer inte från energianvändningen
  utan från husdjurens metabolism och hanteringen av stall- och handelsgödsel. I fråga om användning av bekämpningsmedel är den ekologiska mjölken
  överlägsen. Där används mycket mindre bekämpningsmedel i foderproduktionen.
  Den ekologiska mjölken orsakar också mindre utsläpp av försurande
  ämnen och förbrukningen av fosfor är lägre. Markanvändningen är däremot
  större än i det konventionella systemet. Författarnas egna slutsatser är att
  den ekologiska mjölkproduktionen har märkbara miljöfördelar, främst beträffande pesticidanvändning och fosfortillförsel.”

 • Tomat:
  “Resultaten visar att resurserna användes effektivare per enhet producerad
  tomat i det konventionella systemet. Effektiviteten mäts bl.a. genom förhållandet mellan den totala mängden insatser och den erhållna skörden. Studien understryker betydelsen av att öka skördarna i de ekologiska systemen.
  För alla system gällde att när växthusen värmdes med skogsbaserat
  biobränsle ökade resurseffektiviteten i systemen, dvs. mindre total mängd
  resurser krävdes per enhet tomat.”

 • Morotspure:
  “Resultaten visar att processledet var mest energikrävande följt av förpackningen. Den största nackdelen med den ekologiska purén var att den krävde
  mer mark och bidrog till mer utsläpp av övergödande och försurande ämnen
  än den konventionella. Å andra sidan var användningen av bekämpningsmedel större i det konventionella systemet. Total energianvändning blev ca
  23 MJ per kg puré i det konventionella systemet. Utsläppen av växthusgaser
  var ungefär desamma för bägge produkterna, ca 1,5 kg koldioxidekvivalenter
  (ur ett 100-årsperspektiv) per kg produkt.”

Ja, men min tolkning av texten ovan är för att man inte vill skrämma folk att äta frukt och grönt och då måste man vara försiktig i sin bedömning för att inte skrämma bort konsumenter.

Här får man en lite annan bild:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/kombinationseffekter

“Det är mycket svårt att ge ett allmänt svar på om kombinationer av olika ämnen kan vara en risk för hälsan. Om vi utsätts för höga halter av många ämnen eller flera väldigt hälsofarliga ämnen så kan de vara det. Därför bör man på alla sätt begränsa den mängd vi utsätts för av dessa ämnen.”

“Det är mycket svårt för både forskare och myndigheter att fullständigt utvärdera vilken sammanlagd hälsoeffekt den totala exponeringen för kemiska ämnen kan ge.”

Som jag ser det så är det uppenbart att konventionell mat ger en ökad exponering mot bekämpningsmedel, det finns nästan inte en enda studie som motsätter sig detta som jag läst. Däremot är det inte säkerställt att detta påverkar vår hälsa negativt. Men något som är tillverkat för att ta liv vill åtminstone jag få i mig i så små mängder som möjligt, och jag vill dessutom värna för att det kommer ut mindre av det i naturen. “Av många bäckar små blir till slut en stor å”.

Här är en ganska kort sammanfattande artikel som beskriver om ekologisk mat ur just ett hälsoperspektiv som i mina ögon ser reltivt opartisk ut:

Jag tycker du fulciterar ordentligt från den länken och försöker göra en koppling som saknas under den länken.

Först och främst är det en länk till livsmedelsverket sida om oönskade ämnen i mat och inte den om specifikt bekämpningsmedel. Vilket de även har en, där bilden om kombinationseffekter är lika klar som den jag gav tidigare. Du kan inte jämföra alla ämnens kombinationseffekt med den skillnaden i exponering av bekämpningsmedel du hänvisar till.

I din länk pratar de om alla ämnen från alla källor och inte bara bekämpningsmedel. Alltså även ämnen som finns i Ekologisk mat:

Från maten kan vi bland annat få i oss rester av bekämpningsmedel, miljöföroreningar, tungmetaller, ämnen som bildas vid tillagningen eller läcker från förpackningsmaterial. Vi utsätts även för naturliga ämnen som kan vara både positiva och negativa för hälsan.
Samtidigt får vi i oss ämnen från vår omgivande miljö, som inom- och utomhusluften, kosmetika, kläder, leksaker, läkemedel och annat.

I samma länk skriver de även om specifikt bekämpningsmedel och att man gemensamt inom EU har tagit fram en modell för kombinationseffekter med bl.a. växtskyddsmedel. De beskriver även att finns vissa ämnen där man har gränsvärden på summan av mängden och inte bara enskild. Där slutsatsen är att man inte kunna se någon ökad risk med hänsyn till växtskyddsmedel:

Innebär kombinationseffekter en hälsorisk?
Baserat på den kunskap vi har idag och de preliminära kumulativa riskvärderingar som gjorts för växtskyddsmedel, finns det inget som tyder på att den sammanlagda exponeringen för växtskyddsmedelsrester som vi utsätts för via maten innebär en hälsorisk. Dagens kunskap är dock inte tillräcklig för att bedöma kombinationseffekter av alla toxiska ämnen som vi utsätts för.

Detta är en bara löjligt. Fysiologin hos växter och kryp är fundamentalt annorlunda än för människor. Många växter producerar dessutom naturligt ämnen som är “för att ta liv” (de “skyddar sig” mot vissa angrepp). Ättiksyra (ättika) och natriumklorid (koksalt) kan båda användas som ogräsmedel och är livsmedel för människor.

Samt nej, det blir inte alls en å av exponering när du tar bort en liten liten del av en liten liten å samtidigt som bara att leva helt utan syntetiska kemikalier motsvaras av en flod kontinuerligt.
Dessutom tar man hänsyn till ev. ackumulativa effekter vid utvärdering av påverkan från bekämpningsmedel.

En oerhört förenklande text från 2015. Säger inte heller något annat en referens till en enskild sammanfattningsstudie att det inte finns något forskningsstöd för negativa effekter och att författarna tycker man ska använda försiktighetsprincipen.

Du kan ju läsa vad bloggaren Träningslära skrivit om ekologiskt där han även har exemplet med ett bekämpningsmedel som är “naturligt” och eko-godkänt men förbjudet i England p.g.a. det potentiellt är skadligt för bin.
Han skriver även (exemplet i andra stycket är just det bekämpningsmedlet):

Det stora problemet med ekologisk odling och de regler som finns inom den är att reglerna är satta baserat på tro och inte någon form av kunskap. Man har gjort ett gigantiskt antagande i att det som man anser är ”naturligt” alltid är bättre än något som är ”syntetiskt”. Tyvärr fungerar inte verkligheten på det viset.
För några dagar sen stötte jag på ett bra exempel på detta som trots dess betydande konsekvenser ännu inte verkar ha fått några rubriker någonstans i vanliga media.

1 gillning

Försök gärna håll dig objektivt utan att försöka skriva negativt om den du argumenterar emot. Du kommer ha nytta av det genom livet. Jag känner igen mig själv så väl i dig och det har tagit mig många år att inse att andra människor med andra åsikter kanske bara viker ner sig för att jag argumenterar för min sak alldeles för hårt och jag missar då viktiga andra aspekter.

Detta blir väldigt tydligt i inlägget från Nox ovan.

Vart har jag påstått att det inte finns bekämpningsmedel i ekologisk mat?

Återigen, det finns inga bevis men forskningen anses otillräcklig, precis som jag skrivit tidigare.

Alla håller inte med om detta. Det finns studier som påvisar positiva hälsoeffekter för ekologisk mat och jag har flera länkar ovan med detta.

Jag tolkar detta som att du inte anser denna text vara objektiv? Den har faktiskt en referens till studien: “Mie, A. & Wivstad, M. 2015. ORGANIC FOOD –
food quality and potential health effects. A review of
current knowledge, and a discussion of uncertainties. EPOK – Centrum för ekologisk produktion och
konsumtion, SLU”
Här blir jag lite förvånad eftersom jag upplevde det som att denna lyfte fram båda sidornas argument och inte hade någon klar formulering att ekologiskt är bättre:
“Det finns en del skillnader i växternas näringsinnehåll då de odlas ekologiskt respektive konventionellt, men resultaten varierar mycket mellan olika studier och skillnaderna är generellt ganska
små.”
Precis samma sak som man kommer fram till igen och igen, det finns studier som pekar åt alla håll och därmed går det inte att dra en konkret slutsats.

Vet inte riktigt vad detta tillför diskussionen. Han skriver att det kan finnas bekämpningsmedel i ekologisk mat, vilket jag aldrig förnekat, bara att mängden är mycket mindre. Att dra upp att ett enskilt ekologiskt bekämpningsmedel är farligt för bin tillför heller inte så mycket.

Snacket om att begränsa antalet lösningar i förväg är inte heller så intressant ur min synpunkt. Som konsument är jag personligen främst intresserad av att få i mig så hälsosam mat som möjligt och ekologisk mat anser jag är ett sätt att öka sannolikheten för detta. Att säga att “lösning Y är bättre än lösning X” blir också lite tveksamt om lösning Y av andra orsaker, politiska eller praktiska inte går att genomföra.

Jag anser inte att särskilt mycket av det han skriver är av intresse för mig faktiskt för han ger mig ingen lösning på min fråga: “Vilken mat ska jag välja”, utan bara “ekologisk mat har följande problem” utan att räkna upp vilka problem den löser. En otroligt subjektiv sida i mina ögon.

1 gillning

Du missförstår, jag argumenterar för hur jag anser att ditt fulcitat och vilken den felaktiga kopplingen jag anser du gör. Du tar fakta som gäller alla toxiska ämnen och klistrar avsaknaden av fullständig (vetenskaplig) kunskap om dessa på ett litet subset i form av bekämpningsmedel. Jag menar att livsmedelsverket i samma länk är tydliga med att avsaknaden av kunskap inte gäller det lilla subsetet bekämpningsmedel.

Alltså att de potentiellt farliga kombinationseffekterna du pratar om inte påverkas av om du äter ekologiskt eller inte. Då (de hypotetiskt farliga) kombinationseffekterna gäller alla ämnen (inte bara bekämpningsmedel) och därmed även om du äter bara ekologiskt (och rent hypotetiskt inte får i dig några bekämpningsmedel alls).

Så nej jag pratar inte om bekämpningsmedel alls här utan om alla ämnen förutom bekämpningsmedel:

Återigen så anses forskningen inte alls så otillräcklig när det gäller bekämpningsmedel. Där anser ju uppenbarligen livsmedelsverket att forskningen är mycket bättre än gällande alla potentiellt toxiska ämnen.

Det är ju den (felaktiga) kopplingen du gör, potentiell toxiska ämnen = bekämpningsmedel som gör att jag anser du fulciterar.

Jag är uppenbarligen blind, för jag har bara sett länkar som visar att det saknas bevis för negativa effekter och att det spekuleras om att det därmed kan vara bättre. Samt studier som visar på mixade resultat. Just mixade resultat ger ju en väldigt klar slutsats: Det spelar ingen roll om du väljer ekologiskt eller inte.

Objektiv är den som den är skriven. Men din tolkning av texten ser jag som felaktig.

Om nu resultaten är mixade och spretar i båda riktningar så tyder det ju sammanlagt på en tydlig slutsats, att hälsosam mat och ekologiskt inte korrelerar. Varken positivt eller negativt. Således oberoende variabler. Vilket är det jag påstår är det man ska utgå från.

Fast det är ju precis detta som är hela poängen! Om det nu är så att hälsosam mat och ekologiskt odlat är oberoende variabler. Då spelar det ingen roll om du väljer ekologiskt eller inte sett till påverkan på hälsan. Samtidigt vet vi att ekologiskt har ett antal negativa effekter på miljö (ökad markanvändning).

Poängen är att ekologiskt på ideologisk grund utesluter flera tekniker och ämnen. Även om de är bättre eller visar sig vara bättre. Så om du köper ekologiskt röstar man med fötterna på sämre metoder eller potentiellt sämre metoder. Där man går emot vetenskapen i de fall då det finns (kan finnas) bättre (syntetiska) alternativ.

Alltså välj inte ekologiskt, det utvecklar inte jordbruket i enbart positiv riktning då det kommer utesluta de bästa metoderna sett till hälsa och/eller miljö baserat på ideologi.

2 gillningar

Om vi istället för att försöka citera texter hit och dit kan vi försöka enas om ett antal påståenden. Vilka av följande påståenden anser du inte vara sanna så kan vi istället diskutera de punkter där det råder oenighet eller formulera om påståendena nedan:

Fördelar med ekologisk odling:

 1. Det finns statistiskt sett mera bekämpningsmedel i konventional mat än ekologisk mat och därmed får vi i oss mindre bekämpningsmedel om vi äter ekologisk mat samt att det tillkommer mindre bekämpningsmedel i naturen.

 2. Ekologisk mat medför mindre försurning.

 3. Det finns ett antal studier som påvisar en ökning av Omega-3 även om den i vissa fall inte anses göra någon skillnad. I en studie påvisades en ökning på 50% av Omega-3 i mejeri produkter.

 4. Det finns många studier som påvisar en ökning av anti-oxidanter i ekologisk mat.

 5. Djuren har det statistiskt sett bättre på ekologiska gårdar med större ytor osv.

 6. Det finns studier som tyder på ekologisk mat ger en viktminskning. Detta kan mycket väl bero på att personer som äter mera ekologisk mat lever mera hälsosamt i övrigt dock.

 7. Djur på ekologiska gårdar får statistiskt sett äta mera gräs och får beta mera medan djur på konventionella gårdar får statistiskt sett mera kraftfoder och växer snabbare.

 8. Den så kallade cock-tail effekten gäller även för bekämpningsmedel och är inte tillräckligt studerad för att med 100% sannolikhet dra slutsatsen att den inte är skadlig.

 9. Ekologiskt odlade grödor har en annan sammansättning av näringsämnen men det är inte klargjort ifall de är bättre eller sämre.

 10. Mejeriprodukternas innehåll påverkas av vad korna äter.

 11. Energianvändningen för ekologiska produkter är lägre per viktenhet mat än för konventionella.

 12. Bönder och andra som arbetar på ekologiska plantager/odlingar har det statistiskt bättre än de som arbetar med konventionell mat.

 13. I enstaka fall finns det värden över gränsvärdet och i vissa av dessa fall har livsmedelverket rapporterat om huvudvärk och illamående. Detta har dock inte påvisat några men på längre sikt.

 14. Ekologiska produkter kontrolleras i högre utsträckning med mera provatagning.

Fördelar med konventionell odling:

 • a) Ekologisk odling använder också bekämpningsmedel.

 • b) Ekologisk odling använder mera yta per viktenhet mat.

 • c) Ekologisk odling medför mera övergödning.

 • d) Ekologisk mat är dyrare och i vissa fall betydligt dyrare än konventionell mat.

 • e) Det är inte statistiskt säkerställt att ekologisk mat förbättrar hälsan.

 • f) Det finns en risk att vissa organisationer/individer inte kollar fakta utan bara tycker att ekologiskt är bättre per automatik. Detta kan leda till att utvecklingen hämmas och man kanske inte utvärderar vissa metoder som annars skulle vara bättre.

 • g) De värden som är satta för hälsoskadliga ämnen ligger relativt långt ifrån vad som egentligen kan anses skadligt.

 • h) Den gängse uppfattningen är att det inte finns tillräckliga bevis för att ekologiska produkter har en statistiskt påvisad positiv effekt på hälsan utan andra aspekter av maten ger större effekt.

 • i) Växter tillverkar egna gifter för att undvika att bli uppätna som i många fall kan ha större effekt än de bekämpningsmedel som människan använder.

 • j) Tillagningsmetoder, som att grilla eller steka maten har en betydligt större effekt på hälsan än valet mellan konventinell och ekologisk mat.

 • k) Enligt Lantmännen krävs det utveckling för både ekologisk och konventionell odling och ekologisk odling är inte en hållbar utveckling för att nå en långsiktig försöjning.

 • l) (Som svar på 8) ) Även om man inte är 100% säker på att cocktail effekten inte är skadlig så har mycket forskning gjorts och hittills visar resultaten att det inte ger någon påvisad negativ effekt.

Nej, jag orkar inte. Du konsekvent struntar i det viktigaste skälet till varför ekologiskt inte är bra. Ekologiskt kan aldrig bli bättre för varken hälsan eller miljön än konventionellt då det utesluter metoder och ämnen på ideologiska grunder innan det är utvärderat om de är bättre. Teoretiskt som bäst kan ekologiskt bara bli lika bra eller sämre. Samtidigt som vi redan vet minst en punkt där ekologiskt är sämre. Så därmed kommer ekologiskt aldrig att kunna bli lika bra som konventionell (vetenskapligt) baserat jordbruk.

Du kräver statistisk säkerställning att konventionellt är ofarligt (vilket vetenskapen aldrig någonsin kommer kunna visa). Samtidigt som du tycker det är giltiga argument att ekologiskt är bättre för att man inte kunna visa statistisk säkerställt att det är sämre.

Det finns ingen möjlighet att komma nånstans om du lägger omvänd bevisbörda för att konventionellt ska vara bra mot vad du kräver för att ekologiskt ska vara bra. Du kräver ju att konventionellt ska bevisats vara bättre, medans ekologiskt bara behöver bevisats inte vara sämre.

1 gillning

Känns ju ganska uppenbart att ekologisk mat bara är ett sätt att få ut mer pengar från den övre medelklassens plånbok. Ungefär som hållbara fonder.

2 gillningar

Att dagens prissättning på ekologiskt har hamnat där är vi rätt överens om. Men jag håller inte med om att det är vad det är. Utan det är ideer om naturligt är bättre för miljön som hamnade i det allmänna medvetandet som lösning på många av de miljöproblem vetenskapen funnit.

Främst p.g.a. tajming då levnadsstandarden utvecklades i rasande fart samtidigt och urbanisering. Vilket gett möjlighet att ta högre pris och därmed behålld lönsamhet vid högre kostnader. Högre kostnader som möjliggör mer arbete utefter ideerna.

Biodynamiskt har ju inte alls slagit på samma sätt.

Finns inte det argumentet med i listan ovan?

Jag kräver faktiskt ingenting, jag är ute efter svar och min åsikt är att det inte är ställt utom rimligt tvivel att ekologisk odling inte har fördelar för hälsan.

Håller inte alls med, jag försöker kartlägga alla alternativ. Jag kan bara konstatera att just nu pekar saker åt olika håll. Det finns organisationer och individer, som med stöd av forskning, påpekar att det finns hälsofördelar med ekologisk odling. Det finns även organisationer och individer som pekar på att det inte finns några hälsofördelar.

Jag är helt öppen för att överge ekologiskt om jag upplever att sannolikheten är väldigt låg för att det inte skulle förbättra min hälsa, men min bedömningen efter att ha spenderat otaliga timmar på detta, samt märkt skillnaden i smak och konsistens mellan ekologiskt och icke-ekologiskt, att så inte är fallet. Självklart är jag tveksam till om ekologiska varor har en effekt eller kanske i värsta fall en negativ effekt, men min känsla är att jag tror att de kommer förbättra min hälsa på sikt och att de även förbättrar vår miljö och natur på sikt.

Uppenbart är ett ganska starkt ord med tanke på hur läget ser ut. Det kan absolut vara så, men det är ju det jag försöker få klarhet i denna tråd genom att försöka skapa en lista med punkter där alla håller med om fakta och vi kan sedan reda ut de delar där båda sidor inte håller med och vilka argument som anses helt meningslösa.

Jag har aldrig personligen trott på hållbara fonder, men jag bedömmer att ekologiska varor har betydligt mera substans i sin forskning. Men jag är säker på att detta är ett område som vi kommer höra mera om framöver. Än så länge verkar det som om endast 10% av gårdarna är ekologiska men andelen växer.

Exakt detta jag menar att du gör när du lägger omvänd bevisbörda beroende på om det är ekologiskt eller inte.

Det är inte ställt utom rimligt tvivel att ekologiskt har hälsofördelar.

Du utgår från att ekologiskt är bättre fär hälsan tills motsatsen bevisats. Medans du inte utgår från att konventionellt (vetenskapligt) baserat jordbruk är bättre tills motsatsen är bevisad.

Vi kommer ingenstans innan du släpper det assymetriska antagandet.

Edit, tillägg:

Nej. Det gör det inte.

Är det inte denna punkt?

Jag håller med här och anser att jag fått med det ovan också:

Det assymmetriska antagandet kommer ifrån att man blir överöst av info som tyder på att det finns hälsofördelar med ekologisk mat men jag har inte läst någonstans att det finns hälsofördelar med konventionell mat och ingen länk du skickat mig har heller påvisat detta. Därför anser jag bevisbördan bör vara att påvisa att de studier som påvisar hälsofördelar för ekologisk mat är felaktiga eller inte statistiskt relevanta medan det inte finns några studier att motbevisa för konventionella metoder som jag hittills hittat. Därav jag ville ha en punktlista med vilka rena hälsopunkter du kan se som talar för att konventionella metoder ger hälsofördelar.

Nej. Ekologiska regelverk bygger på att utesluta syntetiska ämnen och metoder. Genom att välja ut och definera “naturliga” metoder och ämnen. Ekologiska regelverk bygger inte på att undersöka resultat över huvud taget.

Inget som har med “vissa individer/organisationer inte kollar fakta”. Hela grunden är att inte kolla fakta.

Reklam och folk med sin heder/ideologi satt i ekologiskt ska vara bättre. Det låter bra och det säljer.

Livsmedelsverket skriver ju att det saknas visade hälsofördelar med ekologiskt.

Släpp assymetrin och utgå från att skillnad saknas.

T.ex. innehåller ekologiskt kött mindre jod.

Ekologiska ägg innehåller även mer dioxiner än konventionella:

Nu blev det VÄLDIGT subjektivt igen…

Till och med här så påpekas ju att ekologisk mjölk har mera Omega-3 under vintermånaderna.

Jod är vad jag vet inte lika viktigt som Omega 3 och kan till och med vara en risk för gravida. Men får man i sig lite jod i övrigt så är ju detta en fördel.

Han skriver även att det är mera antioxidanter i ekologisk mat. Huruvuda detta är en fördel eller inte verkar dock enligt honom lika omtvistat som Jod. Så då har två av punkterna ovan på listan besvarats.

Han skriver att ekologiska produkter innehåller mera socker och mindre protein vilket jag inte läst någon annanstans. Får kolla lite på detta och se om det finns flera studier med backning för detta.

Kadmium hade jag missat i min lista också, vilket också är en punkt som han säger är till fördel för ekologisk odling.

Han skriver ju dessutom själv att han skulle valt ekologiskt:
“Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska summera allting. Om man bara skulle ställa en stor övergripande fråga kring vad som är bäst att välja just nu mellan ekologiskt eller konventionellt framtagen mat så hade jag svarat ekologiskt. Men det är bara om du måste välja en av de två kategoriskt och om du inte har några problem med att din mat blir markant mycket dyrare.”

Bra poäng, den läste jag tidigare men missade i min lista ovan. Det här är nog en av de starkare poängerna för konventionell odling, att man uteslutar en potentiellt smart lösning i detta fall.