Samfällighets avgift rösta om avgiftshöjning

Hej
Styrelsen i vår samfällighet vill höja samfällighets avgiften vid årsmötet med 7.5%. Tycker det känns mycket när vi är skuldfria, tycker att om vi ska höja så borde det istället vara samma som löneökningen istället i procent, vad brukar ni höja?

Kräver omröstningen 100 % ja eller räcker mer än hälften, någon som vet?

Vad man tycker och känner är kanske inte det bästa sättet att bestämma avgiften utifrån. Mycket lämpligare att utgå från faktiska kostnader som samfälligheten har eller kommer att få.
Och varför skulle avgiften vara kopplad till löneökningen, är lönekostnader den enda utgiften som samfälligheten har?

9 gillningar

Det är inget som det röstas om. Föreningens ekonomi och eventuella avgiftshöjningar ingår i styrelsens ansvar.

Vill du vara med och påverka får du gå med i styrelsen.

Förmodligen finns det en bra anledning till att det höjs.

9 gillningar

Sant, vi har ingen lönekostnad i samfälligheten, det som gör att vi ska höja vad jag kan se är att de vill göra i ordning rabatter mm!

Vad jag menade att jag tycker inte man ska höja med än vad man får i löneökning c:a 4-5 procent , så att inte alla barnfamiljer får än större ökning än det.

Sånt här står i stadgarna. Där jag bor krävs att avgiftshöjningar godkänns av en majoritet av medlemmarna.

Oj, det känns risky. Tänk om pengarna är slut och man inte får en majoritet?

Detta har väl inget med löneökningar att göra. Höjningar måste göras efter vad som behövs. Ett exempel. Vissa bostadsrättsföreningar måste höja avgiften med 10-15 procent, eller mer.

2 gillningar

Jag har varit med i Styrelsen, men vi roterar styrelsen varje år.

I års stämmoprotokollet har styrelsen lagt som förslag att vi ska höja avgiften med 7.5%, det innebär om jag tolkar det rätt att det ska röstas om det eller tolkar jag fel?

Står inte vad höjningen är till för exakt, men det ändå som jag kan se i siffrorna är att de önskar att göra om rabatter och snygga till för de pengarna!

Så är det ju, men om pengarna ska gå till något som inte måste göras i år eller året därpå så kan jag tycka att 7.5 % är mkt i dessa tider!

Jag tycker du ska vara skeptisk. Där jag bodde drev styrelsen igenom en höjning. Så småningom visade sig att det kom ett förslag om att förfina precis där ordföranden själv bor…

2 gillningar

I stadgarna står det
Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL
https://lagen.nu/
Verkar räcka med mer än 50% majoritet som gäller om jag tolkar det rätt!

När vi skulle investera i Elbils laddare så krävdes 100% majoritet i vår förening för att få använda föreningens pengar till det…känns inte som det stämmer riktigt!

Det har pratats om att vi ska bygga upp en underhålls fond, men många har varit skeptiska till det, och vill att var och en bygger upp en personlig underhålls fond istället!

Finns det pengar i föreningen så är det lätt gjort att det kommer in en styrelse som slösar bort dem eller har en egen personlig agenda…

Hej,

Det låter som att föreningen har mkt god ekonomi och låga avgifter! Ingen belåning och höjningen för att fixa till i rabatterna är så stor som 7.5% (dvs totala avgiften måste vara låg). Grattis! Andra sitter på STORA lån kombinerat med STORA renoveringsbehov, tex tak- och stambyte…

Håller dock med om att det är bra att hålla nere summorna som står till styrelsens förfogande!

Mvh
F

Samfälligheter får inte ta lån. Avgiften ska endast täcka löpande kostnader.

Alternativen gällande sådana här saker är normalt att medlemmarna gör saker själva alt. att tjänsten köps in. Man kan också skapa system där de medlemmar som ställer upp får reducerad avgift, istället för lön. Det finns gränser för sådant men normalt har samfälligheter en förvaltare som har koll på sådant.

1 gillning

Var har du fått den uppgiften ifrån? En samfällighet som bildats av Lantmäteriet har full rätt att ta upp lån. Under min tid i bank lånade jag själv ut pengar till en vägsamfällighetsförening.

Banken löper ingen risk. Bankens fordran på samfälligheten går förmånsmässigt till och med före de enskilda medlemmarnas pantbrev.

Däremot gillar inte banken dessa lån av administrativa skäl. Föreningen måste få fram stadgar, årsmötesprokoll, styrelsebeslut om att ta upp lån och vilka som skall teckna lånet. Är protokollen ofullständigt skrivna blir det bökigt.

3 gillningar

Skulle tro att det beror på att elbilsladdning inte låg inom anläggningsbeslutet som ligger till grund för er samfällighet. En samfällighet får endast besluta om sådant som det är satt att förvalta - i annat fall kan en enda medlem invända och riva upp beslutet. Fram tills nyligen var inte garage likställt med tillgång till elbilsladdning och därför kunde inte samfälligheter besluta om det. Några kände inte till reglerna och i vissa fall blev det jobbigt för styrelserna i de föreningarna.

3 gillningar

Det finns lagkrav på att samfälligheter skall bygga upp en underhålls- och förnyelsefond. Texten i Lantmäteriets normalstadga säger att styrelsen skall upprätta en plan för framtida behov som styr hur stor avsättningen skall vara. Men att man borde göra avsättningar är tämligen tydligt.

Risken att styrelsen skulle slösa bort pengarna är hanterbar (om den en finns). Rimligtvis så presenterar styrelsen en budget på årsmötet som ligger till grund för årsavgiftens storlek (det är ett av huvudsyftena med årsmötet). Dessutom finns ju revisorer i föreningen som kan hjälpa till att se till att styrelsen följer årsmötets beslut. Men i grund och botten styr årsmötet. Om ett förslag på årsmötet gillas av >50% av deltagarna och det ligger inom ramarna för vad samfälligheten skall hantera så får alla glatt punga ut enligt deras andelstal. Och gör man inte det så kan samfälligheten skicka kronofogden på de medlemmarna.

I grund och botten är man i samfälligheter skyldiga att förvalta den gemensamhetsanläggning som ligger till grund för samfälligheten (men också endast den). Självklart kostar det pengar men samfälligheter har väldigt omfattande möjligheter att uttaxera sina medlemmar.

Skulle det gå riktigt långt så kan man begära tvångsförvaltning hos Länstyrelsen. De kan besluta att sätta in en syssloman som tar över ansvaret för samfälligheten. En sådan person skall arvoderas vilket kommer att kosta för medlemmarna i föreningen. Så se till att inte hamna i den situationen.

1 gillning

Det kanske är olika med olika typer av samfälligheter. I den samfällighet som jag själv bor i har jag fått uppgift om att de inte har rätt att ta lån. Det kan förstås vara fel. Jag är osäker på om vår samfällighet har med Lantmäteriet att göra. Jag äger ju min tomt själv men samfälligheten har vissa gemensamma anläggningar såsom garage.

Vid något tillfälle behövde samfälligheten pengar till något större projekt och då uttaxerades alla medlemmar en större summa var för att finansiera det hela.

1 gillning

Det kan ju också i detta fallet vara så att stadgarna förbjuder lån för samfälligheten.

1 gillning