Barnsparar du i barnens namn? Har du anmält det till kommunen?

En av de största WTF när vi skrev boken "Gör ditt barn rikt" om överförmyndarkontroll...

Att spara till barnen i deras eget namn är ett av de vanligaste misstagen som föräldrar gör. En sak som de flesta, inklusive jag, missar är att ett sådant sparande till viss del är reglerat i föräldrarbalken.

Den större delen av hösten spenderade jag i research och skrivande av boken ”Gör ditt barn rikt – från veckopeng till förmögenhet (annonslänk)” och en av de sakerna som jag själv blev mest överraskad av, var när jag läste lagstiftningen, särskilt föräldrabalken (SFS 1949:381). I 13 kapitlet som handlar om ”Föräldrars förmyndarförvaltning” står det nämligen i andra paragrafen:

2 § När värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3-7 §§ för förvaltningen.

Dessa bestämmelser gäller även egendom som, under villkor om att förvaltningen av den ska stå under överförmyndarens kontroll (särskild överförmyndarkontroll), har tillfallit den omyndige

 1. genom arv eller testamente,
 2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren, eller
 3. genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen. Lag (2010:1203).

När du sparar till ditt barn i dess namn genom att de har ett ISK eller ett bankkonto i sitt eget namn är det ur lagstiftningens perspektiv att se som en gåva. Det betyder att banken tar emot pengarna för barnets räkning eller att fond- och aktieandelar registreras med barnet som ägare. Du som förälder (eller givare av gåvan) har då inte längre rätt att disponera pengarna. Det här råkade jag och Caroline utför när vi hade öppnat en aktiedepå i Frejas namn och sedan inte kunde föra över pengarna till vårt konto, då banken vägrade göra den transaktionen.

Men, det bästa har vi inte kommit till än. Citatet ur lagtexten hänvisar nämligen till paragraferna 3-7 §§. Där står:

3 § Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren.

Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överförmyndarkontroll enligt 2 § andra stycket, skall föräldrarna ge in en förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad därefter.

Förteckningarna skall avges på heder och samvete. Lag (1994:1433).

Det betyder – håll i dig – att om du har sparat till barnet ett värde över åtta prisbasbelopp, för 2017 är det 358 400 kronor, så behöver du inom en månad anmäla en komplett förteckning över allt sparande till överförmyndaren i din kommun. Du kan därefter ansöka om undantag från överförmyndarkontroll enligt 9 §:

Överförmyndaren ska besluta att bestämmelserna i 4-7 §§ inte längre ska tillämpas, om värdet på den omyndiges tillgångar har kommit att sjunka till ett belopp som understiger fyra gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och det inte finns särskild anledning att låta kontrollen fortgå.

Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har tillfallit den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden eller i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren helt eller delvis besluta om undantag från 3-7 §§. Lag (2010:1203).

Även om där är en fri föräldrarförvaltning under de 358 400 kr så kan man som förälder inte göra vad som helst med pengarna. Man ska enligt lagen förvalta pengarna på ett omsorgsfullt sett och agera på ett sätt som alltid gynnar barnet. Pengarna ska placeras på ett säkert sätt och ge en rimlig avkastning och de bör alltid förvaltas med betoning på trygghet. De följande paragraferna går genom hur man får placera pengarna utan ett beslut från överförmyndaren.

5 § Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

 1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,
 2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller
 3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Lag (2013:562).

6 § Om överförmyndaren samtycker till det, får den omyndiges tillgångar placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 10 §. Lag (1994:1433).

Så som jag tolkar det får man utan överförmyndarens samtycke placera i:

 • Svenska ränte- och obligationsfonder
 • Aktiefonder

Vill man placera i enskilda aktier så behöver man samtycke från överförmyndaren och det gäller även andra typer av tillgångar – t.ex. de i RikaTillsammans-portföljen.

Man får använda pengarna i en skälig omfattning för barnets uppehälle, utbildning och övriga nytta. Det är ganska luddigt skrivet, men kan anses bero på barnets ålder, föräldrarnas möjligheter och andra omständigheter. Pengarna får även i vissa fall användas till sådant som kommer föräldrarna och familjen till nytta om det ett en bieffekt av barnets pengar. Man behöver dessutom tänka på att man inte får blanda ihop pengarna genom att till exempel förvara dem på samma konto. Det viktiga i ovan är alltså att skilja på dispositions- och förvaltningsrätt.

Min rekommendation

Min och de flestas åsikt är att i grunden är den hör lagstiftningen bra. Barn har ju en begränsad möjlighet att försvara sin intressen och tanken med ovan är mindre av kontroll och snarare om att just tillvara ta intressen för dem som inte är kapabla att göra det själva. Jag tror personligen också att lagstiftningen mer har kommit till för att skydda barn i händelser av t.ex. arv och motsvarande snarare än barn till föräldrar som sparar till dem.

Det andra problemet som uppstår med att spara till barn i deras namn är att från och med att barnet fyller 18 år, så får det fulla rättigheter till både förvaltning och disposition. Vi som föräldrar har då inte möjlighet att i någon rättslig mening påverka hanteringen av pengarna, det är helt och hållet upp till barnet. Jag själv skulle ju tycka att det vore synd om barnet på 18 års dagen använde pengarna, som man själv sparat till det i 18 år, till en stor födelsedagsfest eller motsvarande. Det är också en av anledningen till att vi skrev boken, eftersom att ge ett barn en stor summa pengar utan att ge det en ekonomisk kompetens, självkänsla och förmåga lika gärna skulle kunna stjälpa som hjälpa.

Lösningen som jag och de flesta andra rekommenderar är att öppna en kapitalförsäkring i ditt namn med barnet som förmånstagare. Då är det du som juridiskt sett äger pengarna och sedan kan du när som helst välja att skriva över pengarna på barnet. Man kan dessutom anpassa förordnandet eller dela ut pengarna vid olika åldrar eller situationer. Både Avanza och Nordnet erbjuder kapitalförsäkringar med barnen som förmånstagare.

Om du köper boken ”Gör ditt barn rikt (annonslänk)” (177 kr) så har den ett värdebevis som ger dig 300 kr hos Nordnet i deras superfond. Det betyder att du går 123 kr plus på att köpa boken. Läs mer i boken om värdebeviset.

Relaterade artiklar

Externa resurser

Svenska Bankföreningen gav 2014 ut en jättebra skrift för den som är intresserad att dyka ner i dessa frågorna i detalj:

Konsumenternas Bank och Försäkringsbyrå har också skrivit lite mer om samma ämne:

I boken ”Gör ditt barn rikt” sammanställer vi allt som har med barnsparande (som även går att applicera på oss vuxna) på ett logiskt och kronologiskt sett:

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

33 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej Jan, tack för en tydlig artikel som förklarar just detta WTF som jag och min fru precis upptäckt. Mormor startade ett ISK hos Nordea åt barnen som vi vill stänga ner och istället förvalta i egna namn hos Avanza för att ha tätare kontroll samtidigt som vårt egna sparande, men de vill inte göra transaktionen som du säger. Beloppet är dock under åtta prisbasbelopp, jag förstår inte riktigt om det gör någon skillnad eller inte, Nordea verkar i alla fall inte tycka det.

  Ett kort svar om du har tid: Enligt vad du förstår, finns det ingen väg runt detta även om mormor som startade ISK deltar i processen?

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Anders
 2. Hej och tack för en bra artikel. Jag undra vad som gäller om det är mindre än åtta prisbasbelopp? Låt oss säga att man startar en bosparande på HSB och under några år sparar ihop ca 100k. Vad gäller då om man som förälder och vårdnadshavare kommer över en bostad och kanske behöver få ihop 200k i handpenning. Om man bara har 100k själv, kan man då använda barnets bosparande till den resterande 200k? Barnet kommer att bo och fortsätta leva med föräldrarna tills de blir gammal nog och vill flytta.

  Hörde att detta inte är en helt ovanlig situation för många som startat ett bosparande åt barnen och som sedan kommer på att köpa en bostad istället.

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Magnus
 3. Jag skulle vilja spar till min guddotter men vill försäkra mig om att föräldrarna inte kan ”låna” dessa pengar… Hur tycker du man ska göra då? Kan jag ha en KF i mitt namn men med Filippa som försäkringstagare? Vilken information får då föräldrarna?

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Christin Malvegård
 4. Hej Jan och övriga läsare,

  Ser ni någon nackdel med att ha barnsparandet på ett ISK man själv kontrollerar, som man sen säljer av och ger som gåva till barnet, t ex för körkort eller insats till lägenhet?

  Svara
  0
  Gravatar för användaren
  Martin Macken
  1. Tolkar jag saken rätt så är det väl detta som rekommenderas — dock med barnet som förmånstagare, vilket gör att den ISK du kontrollerat tillfaller barnet, antingen för att du säljer och ger som gåva, eller att ägandet automatiskt går över vid en viss ålder eller om något skulle hända innan du hinner göra den försäljningen aktivt?

   Svara
   0
   Gravatar för användaren
   Anders

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök