Barnsparar du i barnens namn? Har du anmält det till kommunen?

En av de största WTF när vi skrev boken "Gör ditt barn rikt" om överförmyndarkontroll...

Att spara till barnen i deras eget namn är ett av de vanligaste misstagen som föräldrar gör. En sak som de flesta, inklusive jag, missar är att ett sådant sparande till viss del är reglerat i föräldrarbalken.

Den större delen av hösten spenderade jag i research och skrivande av boken ”Gör ditt barn rikt – från veckopeng till förmögenhet (annonslänk)” och en av de sakerna som jag själv blev mest överraskad av, var när jag läste lagstiftningen, särskilt föräldrabalken (SFS 1949:381). I 13 kapitlet som handlar om ”Föräldrars förmyndarförvaltning” står det nämligen i andra paragrafen:

2 § När värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3-7 §§ för förvaltningen.

Dessa bestämmelser gäller även egendom som, under villkor om att förvaltningen av den ska stå under överförmyndarens kontroll (särskild överförmyndarkontroll), har tillfallit den omyndige

 1. genom arv eller testamente,
 2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren, eller
 3. genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen. Lag (2010:1203).

När du sparar till ditt barn i dess namn genom att de har ett ISK eller ett bankkonto i sitt eget namn är det ur lagstiftningens perspektiv att se som en gåva. Det betyder att banken tar emot pengarna för barnets räkning eller att fond- och aktieandelar registreras med barnet som ägare. Du som förälder (eller givare av gåvan) har då inte längre rätt att disponera pengarna. Det här råkade jag och Caroline utför när vi hade öppnat en aktiedepå i Frejas namn och sedan inte kunde föra över pengarna till vårt konto, då banken vägrade göra den transaktionen.

Men, det bästa har vi inte kommit till än. Citatet ur lagtexten hänvisar nämligen till paragraferna 3-7 §§. Där står:

3 § Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren.

Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överförmyndarkontroll enligt 2 § andra stycket, skall föräldrarna ge in en förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad därefter.

Förteckningarna skall avges på heder och samvete. Lag (1994:1433).

Det betyder – håll i dig – att om du har sparat till barnet ett värde över åtta prisbasbelopp, för 2017 är det 358 400 kronor, så behöver du inom en månad anmäla en komplett förteckning över allt sparande till överförmyndaren i din kommun. Du kan därefter ansöka om undantag från överförmyndarkontroll enligt 9 §:

Överförmyndaren ska besluta att bestämmelserna i 4-7 §§ inte längre ska tillämpas, om värdet på den omyndiges tillgångar har kommit att sjunka till ett belopp som understiger fyra gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och det inte finns särskild anledning att låta kontrollen fortgå.

Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har tillfallit den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden eller i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren helt eller delvis besluta om undantag från 3-7 §§. Lag (2010:1203).

Även om där är en fri föräldrarförvaltning under de 358 400 kr så kan man som förälder inte göra vad som helst med pengarna. Man ska enligt lagen förvalta pengarna på ett omsorgsfullt sett och agera på ett sätt som alltid gynnar barnet. Pengarna ska placeras på ett säkert sätt och ge en rimlig avkastning och de bör alltid förvaltas med betoning på trygghet. De följande paragraferna går genom hur man får placera pengarna utan ett beslut från överförmyndaren.

5 § Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

 1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,
 2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller
 3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Lag (2013:562).

6 § Om överförmyndaren samtycker till det, får den omyndiges tillgångar placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 10 §. Lag (1994:1433).

Så som jag tolkar det får man utan överförmyndarens samtycke placera i:

 • Svenska ränte- och obligationsfonder
 • Aktiefonder

Vill man placera i enskilda aktier så behöver man samtycke från överförmyndaren och det gäller även andra typer av tillgångar – t.ex. de i RikaTillsammans-portföljen.

Man får använda pengarna i en skälig omfattning för barnets uppehälle, utbildning och övriga nytta. Det är ganska luddigt skrivet, men kan anses bero på barnets ålder, föräldrarnas möjligheter och andra omständigheter. Pengarna får även i vissa fall användas till sådant som kommer föräldrarna och familjen till nytta om det ett en bieffekt av barnets pengar. Man behöver dessutom tänka på att man inte får blanda ihop pengarna genom att till exempel förvara dem på samma konto. Det viktiga i ovan är alltså att skilja på dispositions- och förvaltningsrätt.

Min rekommendation

Min och de flestas åsikt är att i grunden är den hör lagstiftningen bra. Barn har ju en begränsad möjlighet att försvara sin intressen och tanken med ovan är mindre av kontroll och snarare om att just tillvara ta intressen för dem som inte är kapabla att göra det själva. Jag tror personligen också att lagstiftningen mer har kommit till för att skydda barn i händelser av t.ex. arv och motsvarande snarare än barn till föräldrar som sparar till dem.

Det andra problemet som uppstår med att spara till barn i deras namn är att från och med att barnet fyller 18 år, så får det fulla rättigheter till både förvaltning och disposition. Vi som föräldrar har då inte möjlighet att i någon rättslig mening påverka hanteringen av pengarna, det är helt och hållet upp till barnet. Jag själv skulle ju tycka att det vore synd om barnet på 18 års dagen använde pengarna, som man själv sparat till det i 18 år, till en stor födelsedagsfest eller motsvarande. Det är också en av anledningen till att vi skrev boken, eftersom att ge ett barn en stor summa pengar utan att ge det en ekonomisk kompetens, självkänsla och förmåga lika gärna skulle kunna stjälpa som hjälpa.

Lösningen som jag och de flesta andra rekommenderar är att öppna en kapitalförsäkring i ditt namn med barnet som förmånstagare. Då är det du som juridiskt sett äger pengarna och sedan kan du när som helst välja att skriva över pengarna på barnet. Man kan dessutom anpassa förordnandet eller dela ut pengarna vid olika åldrar eller situationer. Både Avanza och Nordnet erbjuder kapitalförsäkringar med barnen som förmånstagare.

Om du köper boken ”Gör ditt barn rikt (annonslänk)” (177 kr) så har den ett värdebevis som ger dig 300 kr hos Nordnet i deras superfond. Det betyder att du går 123 kr plus på att köpa boken. Läs mer i boken om värdebeviset.

Relaterade artiklar

Externa resurser

Svenska Bankföreningen gav 2014 ut en jättebra skrift för den som är intresserad att dyka ner i dessa frågorna i detalj:

Konsumenternas Bank och Försäkringsbyrå har också skrivit lite mer om samma ämne:

I boken ”Gör ditt barn rikt” sammanställer vi allt som har med barnsparande (som även går att applicera på oss vuxna) på ett logiskt och kronologiskt sett:

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej. Du som skriver ansvarar själv för innehållet i din kommentar.

Gravatar ikon för användaren

34 kommentarer finns till denna artikel
Kommentarerna nedan förhandsgranskas inte och varje skribent ansvarar för sitt eget innehåll.

 1. Hej Jan, tack för en tydlig artikel som förklarar just detta WTF som jag och min fru precis upptäckt. Mormor startade ett ISK hos Nordea åt barnen som vi vill stänga ner och istället förvalta i egna namn hos Avanza för att ha tätare kontroll samtidigt som vårt egna sparande, men de vill inte göra transaktionen som du säger. Beloppet är dock under åtta prisbasbelopp, jag förstår inte riktigt om det gör någon skillnad eller inte, Nordea verkar i alla fall inte tycka det.

  Ett kort svar om du har tid: Enligt vad du förstår, finns det ingen väg runt detta även om mormor som startade ISK deltar i processen?

  Gravatar för användaren
  Anders
 2. Hej och tack för en bra artikel. Jag undra vad som gäller om det är mindre än åtta prisbasbelopp? Låt oss säga att man startar en bosparande på HSB och under några år sparar ihop ca 100k. Vad gäller då om man som förälder och vårdnadshavare kommer över en bostad och kanske behöver få ihop 200k i handpenning. Om man bara har 100k själv, kan man då använda barnets bosparande till den resterande 200k? Barnet kommer att bo och fortsätta leva med föräldrarna tills de blir gammal nog och vill flytta.

  Hörde att detta inte är en helt ovanlig situation för många som startat ett bosparande åt barnen och som sedan kommer på att köpa en bostad istället.

  Gravatar för användaren
  Magnus
 3. Jag skulle vilja spar till min guddotter men vill försäkra mig om att föräldrarna inte kan ”låna” dessa pengar… Hur tycker du man ska göra då? Kan jag ha en KF i mitt namn men med Filippa som försäkringstagare? Vilken information får då föräldrarna?

  Gravatar för användaren
  Christin Malvegård
 4. Hej Jan och övriga läsare,

  Ser ni någon nackdel med att ha barnsparandet på ett ISK man själv kontrollerar, som man sen säljer av och ger som gåva till barnet, t ex för körkort eller insats till lägenhet?

  Gravatar för användaren
  Martin Macken
  1. Tolkar jag saken rätt så är det väl detta som rekommenderas — dock med barnet som förmånstagare, vilket gör att den ISK du kontrollerat tillfaller barnet, antingen för att du säljer och ger som gåva, eller att ägandet automatiskt går över vid en viss ålder eller om något skulle hända innan du hinner göra den försäljningen aktivt?

   Gravatar för användaren
   Anders
 5. Väldigt bra lag om än lite omständigt för oss föräldrar såklart.

  Kör själv på KF för mitt barn så drabbas inte av det här, och har ingen avsikt att snylta på mitt barns egna pengar överhuvudtaget. Men såklart kan det vara en backup för familjen ifall föräldrarnas egna pengar skulle ta slut, att då har det i en ISK vore dumt.

  Vi har ganska mycket lagar och skydd för barnen här och tanken med överförmyndare är just att tillgodose barnens intresse först och inget annat. Något att vara tacksam för anser jag.

  Såg en kommentar gällande att 384 000 är mycket att spara till sina barn och jag håller helt med. Men vi får se det ur ett annat perspektiv, som också nämns här på bloggen, ränta på ränta!

  Jag o min sambo sparar 600/månad till vårt barn. Extra insättningar vid födelsedag, beroende på ”dagsform”.
  2017 startar vi med ett konto innehållande 10.000SEK, om 16 år är detta då 270 061 SEK.
  https://rikatillsammans.se/verktyg/kalkylator-rakna-pa-ranta-pa-ranta
  Vänta tills 20 år har gått och summan är istället 402 455…..eller spara 700/månad istället för 600 får vi 461 762.
  Herregud

  Många bäckar små, den som spar han har och andra svenska klyschor är så sanna.

  Gravatar för användaren
  Andreas
 6. Hej,

  Jag har tänkt köpa er nya bok. Jag bor dock i Finland. Suger dock att behöva betala nästan lika mycket som jag betalar för boken i frakt. Finns det någon lösning till detta som jag missat? :)

  Vänligen

  Richard

  Gravatar för användaren
  Richard
 7. Hej Jan
  Tack för all information angående sparande till barnen.
  Vi sparar till barnen i form av fonder/aktiefonder långsiktigt och snart fyller sonen 18 år och som du skriver har rätt att förvalta sina tillgångar. Däremot kan man ta ett samtal med sina barn och förklara föräldrars sparande under alla år till barnen och med all respekt och förståelse varför vi sparar till barnen.
  Den som fyller 18 år kan då ge föräldrar fullmakt (finns hos banken) (där man tillsammans med den snart myndige ungdomen/barn, att föräldrarna kan förvalta, ta ut kapital, etc. Det finns ett antal olika medgivanden för den myndige att kryssa i, givet att barnen går med på detta. Denna fullmakt kan trots allt barnet avsluta när det vill.

  Jag vet inte vad som är bäst men ska ta reda på vad kapitalförsäkringar kostar hos bank

  Ha en bra dag!
  Maria

  Gravatar för användaren
  Maria Olsson
  1. När det gäller spara i barnens namn är ju frågan hur säker man är på att barnet är moget att besluta om hur man skall använda pengarna när de fyller 18år – för står pengarna i barnets namn har de all rätt att köpa sprit för pengarna om de så önskar.

   I vilket fall som helst så skall man när det gäller KF vara medveten om att det är skillnad mellan dessa till skillnad från ISK. Medan banken inte få ta ut någon avgift för ISKn så kan banken ta avgift för KFen och gör det också i olika utsträckning. Jag har en känsla av att de traditionella bankerna tar hutlöst betalt för dessa och dessutom har ganska mediokert urval av fonder (som de också tar betalt för). Jag har KF hos Avanza och Nordnet och tycker de har en acceptabel avgift för dessa och dessutom ett rejält fondutbud så man kan välja bra fonder utan oskäliga avgifter.

   Notera att frågan om att spara i barnets eller ditt namn egentligen inte hänger på KF vs ISK. Skillnaden ligger i att om du sparar i eget namn i KF så kan du ha barnet som förmånstagare ifall du skulle trilla av pinnen medan i en ISK så är det de vanliga arvsreglerna som gäller.

   Gravatar för användaren
   Skyking
  2. Skyking: varför inte bara säga till barnet att ”du har si och så mycket i denna KF. Det här är de enda pengarna du kan förvänta dig av oss som föräldrar för all evighet. Vi vill ge dig riktlinjer för hur man allokerar kapital, hur man hanterar en privatekonomi samt hur man gör eventuella uttag ur sin portfölj utan att det urholkar portföljen irreparabelt negativt på lång sikt o s v. Det är dock upp till dig om du vill ta till dig denna information. Vi kommer att erbjuda denna information så länge vi lever och så länge du har genuin vilja att lära dig kunskapen. Det finns ingen tidsbegränsning på denna information och kunskap. Om du där emot slösar bort de pengar som finns i KF depån, då får du klara dig på egen hand finansiellt. Känslomässigt stöd samt kunskap om hur man hanterar en privatekonomi, hur man allokerar kapital strategiskt o s v kan du alltid förvänta dig, men inte mer pengar. Du är juridiskt vuxen nu och detta betyder att livet nu kommer att bestraffa dig för dumdristiga handlingar. Det är upp till dig hur hårt ditt liv kommer att bli, du har ett aktivt val i alla lägen att göra genomtänkta val med dina pengar och ditt liv i övrigt”.

   Då får barnet, som nu så klart har blivit en juridiskt vuxen individ, lära sig från start att det finns konsekvenser ifall pengarna försvinner eller slösas bort. Och om barnet nu slösar bort allt, då är det föräldrarnas roll att stå fast vid det de har sagt från start: känslomässigt stöd, inga mer pengar någonsin. Bara den handlingen ger barnet ett exempel på integritet. Integritet kan bara läras ut via handling, inte ord. Visa att ord backas upp av handling här i livet. Visa att livet är trevligt så länge man inte klantar till saker och ting medvetet. Omedvetna misstag är okej, som vi alla vet, så länge man lär sig av de och inte gör om de. Det vuxna barnet måste få göra dessa misstag själv, men de måste också kunna ha en kunskapskälla att hämta relevanta råd hos. Barnets föräldrar måste antingen själva lära sig denna kunskap så att de kan lära ut detta till sitt barn eller också hitta genuina rådgivare för sådant. Det är inte alls ovanligt att superrika personer låter sina rådgivare läxa upp sina barn i hur man hanterar förmögenheter, konsumtionsvanor m m (det finns gott om böcker som talar ingående om dessa vanor). Varför skulle inte föräldrar av alla klasser göra samma sak och på sätt positionera barnet för maximal framgång?

   Gravatar för användaren
   Mathias
 8. Du skriver att man kan anpassa förmånstagarförordningar (borde vara samma som gåvåvillkor) på Avanza och Nordnet till olika åldrar mm. men detta tror jag är fel.

  Har fått detta var från Avanza och liknande på Nordnet,..
  ************************************************************************
  Fråga:
  Finns det möjlighet att skriva in gåvovillkor i era kapitalförsäkringar.
  (Möjlighet till villkorad utbetalning (så kallade gåvovillkor))
  Ex att ägaren måste vara 25 år vid utbettalning eller återköp.
  Svar:
  Nej förmånstagarförordnandet kan tyvärr inte villkoras. Man kan välja en eller flera personer, men inte hur de gamla de ska vara osv.
  Med vänliga hälsningar

  Avanza
  *****************************************************************************

  /Classe

  Gravatar för användaren
  Classe
  1. Jag misstänker att det inte går att vilkora det, iaf inte i meningen att man skall senarelägga utbetalningen. Kapitalförsäkringen är ju en livförsäkring och pengarna skall betalas ut när den försäkrade dör – det går tyvärr inte att vilkora den händelsen:(

   Det enda sättet jag kommit på som skulle kunna reglera förmögenhetens användande efter att man dött är att göra en stiftelse. Eftersom stiftelsen saknar ägare kommer den vara orubbad av att stiftaren dör, dessutom kan stiftelseurkunden innehålla mer eller mindre detaljerade föreskrifter om hur medlena skall användas.

   En stiftelse bör dessutom bortsett från att vilkora utbetalningen på det sättet även ställa krav på prestation för att kunna få ut pengar (som t.ex. att kräva att de skall användas på visst sätt, eller att kräva att mottagaren själv för traditionen vidare och sparar till sina barn i sin tur). Detta till skillnad från ett arv som är vilkorslöst.

   Gravatar för användaren
   Skyking
   1. Helt korrekt att pengarna måste betalas ut när den försäkrade dör. Ett förmånstagarförordnande är närmast att likställa med en betalningsanvisning till försäkringsbolaget vem som ska få pengarna vid försäkringsfall. Att försäkringstagaren har rätt att upprätta och ändra förmånstagarförordnande framgår av lag (14 kap. 1 § försäkringsavtalslagen), så den möjligheten finns alltid, oavsett hos vilket bolag försäkringen tecknas. Försäkringstagaren bestämmer när försäkringen tecknas både försäkringstid och om beloppet ska betalas ut vid ett tillfälle eller i form av löpande utbetalningar.

    Om försäkringstagaren vill att pengarna ska betalas ut först när förmånstagaren nått en viss ålder är det möjligt att i förordnandet ange att pengarna ska vara underställda särskild förvaltning. Pengarna betalas vid försäkringsfall (= den försäkrades bortgång) då ut till den person försäkringstagaren anger ska vara särskild förvaltare. Försäkringstagaren kan ge instruktioner till den särskilde förvaltaren hur exempelvis pengarna ska förvaltas fram tills dess de ska betalas ut till förmånstagaren. En sådan instruktion utgör dock inte del av förordnandet utan är en separat fråga mellan försäkringstagaren och förvaltaren.

    Antag till exempel att A, 70 år, tecknar en försäkring på sitt eget eget liv. A blir då både försäkringstagare (dvs. ägare till försäkringen) och försäkrad. Som förmånstagare sätter A in barnbarnet B, 10 år. A vill att inte att B ska få tillgång till pengarna före det att B fyllt 25 år och väljer därför att försäkringstiden ska vara 15 år. Om A vill säkerställa att B får tillgång till pengarna först vid 25 års ålder kan A skriva in i förordnandet att belopp som utfaller ur försäkringen före det att B fyllt 25 år, till exempel om A skulle gå bort redan efter fem år, ska betalas ut till och stå under särskild förvaltning av C. A kan sedan ge C separata instruktioner vad som ska gälla för förvaltningen fram tills dess B fyller 25 år.

    Två helt separata regelverk gäller för förmånstagarförordnanden respektive testamenten (försäkringsavtalslagen respektive ärvdabalken), det går inte att dra några paralleller däremellan. Det är till exempel inte möjligt att ändra ett förmånstagarförordnande via ett testamente, en sådan ändring måste ske direkt till försäkringsbolaget.

    Mvh
    Kenneth

    0
    Gravatar för användaren
    Kenneth
  2. Det finns kapitalförsäkringar där man kan skriva in gåvovillkor som gäller även om ägaren avlider, tror dom flesta traditionella banker har denna möjlighet.
   Problemet med dessa är att dom i mitt tycke kostar för mycket att ha. Synd att detta inte går hos ex. Avanza som har en kostadsfri KF.

   Gravatar för användaren
   Classe
  3. Den saken jag försöker lösa är att vår son har fått en KF av min mor (sonens farmor) som sonen är ägare till. Sonen är mindreårig och farmor är avliden. I denna KF är inskrivet ett gåvovillkor att den inte ska kunna återköpas eller betalas ut innan sonen är 25 år. Vi föräldrar får hantera den och placera om fonder mm. Problemet är att det är dyra avgifter i den som jag inte tycker om. Jag skulle vilja köpa ut den (detta får jag göra som fömyndare) och placera den i en nya gratis eller billig KF med samma gåvovillkor. Alltså att sonen kan börja använda pengarna först vid 25 år ålder eftersom detta var ett önskemål från början(detta även om hans mamma och pappa avlider).
   Kan jag lösa detta så skulle det spara ganska mycket pengar under ett antal år.

   Gravatar för användaren
   Classe
 9. Jag förstår att denna bloggen handlar om pengar och sparande. Men för ”vanligt folk” är det vääälidgt mycket att spara 358 400 var till sina barn.

  Gravatar för användaren
  Stina
 10. Hej Jan!
  När det kommer till att köpa BetterGlobe-träd till sina barn. Är det då samma princip där, att köpa i sitt eget namn, eller ska man köpa i barnens namn?

  Tack på förhand

  Mvh
  Ivan

  Gravatar för användaren
  Ivan
  1. Hej,

   Nu blev jag lite konfunderad. Jag har ett konto (AID-kod) i mitt namn och ett konto (AID-kod) i min dotters namn. Jag har i ett tidigare mejl från dig fått svaret att det är så här jag kan göra, att jag har ett konto för mig och ett för min dotter. Tycker du jag fortsättningsvis borde köpa hennes träd på mitt konto eller köper jag hennes träd på hennes konto?

   Tack på förhand

   Med vänlig hälsning
   Ivan

   Gravatar för användaren
   Ivan
 11. Jag funderar ofta på en grej när jag hör tipset ”spara i en KF med dina barn som förmångstagare”.

  Finns det någon ekonomisk nackdel i att inte ha något dedikerat barnspar i barnens namn utan istället ha ett separat konto/depå i ens eget namn som man kan sälja av när det passar och ge bort pengarna till barnet? Kanske finns någon gåvoskatt eller liknande jag inte tagit hänsyn till här som gör att det blir mindre pengar kvar? Tacksam för svar, tänker nog köpa din bok förövrigt! :)

  Gravatar för användaren
  Marcus
  1. Man kan iaf säga att det finns eventualiteter som kan ställa till det, eller åtminstonde inte falla ut som man hade tänkt sig:

   Vi har i dagsläget ingen gåvoskatt, men det är inget som är hugget i sten. Om 18 år kan vi mycket väl ha det. Detta kan man iofs normalt ducka genom att det högst troligt kommer meddelas innan den införs.

   Är du gift så är pengarna normalt giftorättsgods. Det innebär att om ni skiljer er så kommer ni dela på pengarna. Kanske är det OK, kanske är det illa.

   Är det dessutom så att du avlider så blir pengarna föremål för arv. Skillnaden kan bli illa ifall man har två barn och den ena har fått ut sitt sparande och det inte kommer att betraktas som förskott av arv – då kommer det första barnet ju ärva hälften av de pengarna som var avsedda till det andra barnet.

   Jag tror att KF kan hantera de två sista eventualiteterna ganska hyffsat, iaf den sista bör den kunna eftersom det är mer eller mindre det som är det officiella syftet med den.

   Gravatar för användaren
   Skyking
 12. Hej.
  Har nyligen kollat på detta då vår ena dotter fick några tusen kr till ett eget konto från en försäkring. Som jag förstår det får vi egentligen inte flytta dessa pengar till den kapitalförsäkring i mitt namn som vi har för att spara till barnen utan jag måste i så fall öppna ett separat ISK i dotterns namn som endast dessa pengar förvaltas i. Känns fånigt när det är en förhållandevis låg summa. Har du också förstått det såhär?

  En annan fråga. Värdebeviset för Nordnet. Gäller det befintliga kunder också?

  Gravatar för användaren
  Magnus
 13. När kommer din bok ut som ljudbok?

  Gravatar för användaren
  SkåneDave
 14. Hej Jan
  Verkar vara en intressant bok, den ska läsas!

  Finns det någon nackdel med att spara i en ISK i mitt namn till mina barn? Min tanke är sedan att skriva över pengarna på min dotter, antingen allt på en gång eller i omgångar när hon blir 18-20 år.

  Mvh
  Johan

  Gravatar för användaren
  Johan
  1. Hej Johan!

   Det som skiljer sig från en kapitalförsäkring är att du inte kan öronmärka sparandet till den minderårige, det vill säga om du skulle avlida under tiden då du sparar till den minderårige så tillfaller pengarna dödsboet och inte barnet direkt vilket det gör i en kapitalförsäkring.

   Mvh Tobbe

   Gravatar för användaren
   Tobbe

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök