Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Hej RT-forumet!

I denna tråd tänkte jag dela med mig av min tankeprocess i jakten på den ”ultimata” allvädersportföljen. Hoppas kunna bidra till givande diskussion!

Detta inlägg uppdateras kontinuerligt med insikter från tråden. Du behöver alltså inte läsa igenom alla hundratals inlägg!

 • Del 1: Optimal tillgångsallokering i en allvädersportfölj?
 • Del 2: Tillägg av volatilitet och stil?
 • Del 3a: Min allvädersportfölj
 • Del 3b: Backtesting av min allvädersportfölj
 • Del 4: Avancerat och frivilligt – aktiv viktning av portföljen
 • Del 5: Avancerat och frivilligt – hävstång

DEL 1: Optimal tillgångsallokering i en allvädersportfölj?

Redan på 80-talet utvecklade Harry Browne sin “permanenta portfölj”, men Ray Dalio och hans bolag Bridgewater var de verkliga pionjärerna inom allvädersportföljer. Grundteorin är att börsens klimat delas in i 4 kvadranter utifrån tillväxt och inflation, se ovanstående diagram. Målet är att försöka uppnå likviktad risk i alla kvadranter - “riskparitet”, genom att kombinera multipla okorrelerade tillgångsslag. Detta gör att portföljen presterar likvärdigt i alla väder, medan den långsiktiga avkastningen fortfarande är positiv tack vare varje tillgångsslags inneboende riskpremie. Den riskjusterade avkastningen maximeras således. Se gärna detta korta klipp där Dalio pedagogiskt förklarar denna “heliga graal”.

Ombalansering är viktigt för att ovanstående ska fungera optimalt, eftersom regelbunden sådan tillåter oss att köpa tillgångsslag på botten och sälja på toppen. Faktum är att ombalanseringspremien står för en betydande del av portföljens avkastning (>2%-enheter av CAGR), eftersom den innehåller så många okorrelerade tillgångsslag. Se denna tråd för fördjupning i ombalanseringens magi.

Fördjupning om guldets plats i diagrammet

Guld måste vara det mest missförstådda tillgångsslaget, varför åsikterna kring det spretar så mycket. Guld trivs i följande klimat:

 • Sjunkande tillväxt (även vid deflation): Detta är logiskt, eftersom guld inte avkastar något i sig självt och inte används nämnvärt inom industrin. Guld är däremot en attraktiv värdebevarare och tillflykt, när avkastning är svår att hitta på annat håll. Historiskt finns det korrelation mellan låg realränta och stigande guldpris.
 • Stigande inflation: Notera dock att detta enbart gäller inflation av en viss sort – devaluering av valuta. Vid cost-push resp. demand-pull inflation är guld opålitligt. Se detta inlägg för förklaring. Den traditionella synen på guld som “inflationsskydd” är således en grav förenkling.

På grund av ovanstående finns guld representerat i 3 av 4 kvadranter i diagrammet ovan, men det är främst de vänstra kvadranterna som är pålitliga. Se mina inlägg i guldtråden för vidare argumentation kring guldets plats i en portfölj.

Notera att tillväxt/inflation enligt diagrammet inte syftar på absoluta värden, utan förväntningar relativt vad marknaden redan prisat in. Ponera att marknaden prisar in hög inflation >5% under ett år:

 • Om inflationen istället skulle landa kring ~4% (högt i absoluta tal, men under förväntningar), så kommer tillgångar i nedre delen av diagrammet att öka i värde.
 • Om inflationen istället skulle landa kring ~8% (över förväntningar), så kommer tillgångar i övre delen av diagrammet att öka i värde.

Vid varje tillfälle är alltså chansen 50% att förväntningar på tillväxt/inflation ska stiga/falla, så länge man tror på en effektiv marknad.

En allvädersportfölj är således det mest marknadsneutrala sättet att investera sina pengar på.


Det finns redan många olika varianter av allvädersportföljer beskrivna, men de populära alternativen har alla brister. Här följer en översikt och analys:

 1. Harry Browne’s Permanent Portfolio/RikaTillsammans-portföljen: 25% aktier, 25% långa räntor, 25% korta räntor, 25% guld.
 • Skapades på 80-talet, då den riskfria räntan var >10%, därav så stor andel korta räntor.
 • Onödigt defensiv med 25% korta räntor, då denna del aldrig kommer kunna bidra till överavkastning (jmf med den riskfria räntan).
 • Låg CAGR pga ovanstående, och lämpar sig därför enbart för "stay-rich".
 1. Golden Butterfly: 40% aktier (varav 20% small-cap value), 20% långa räntor, 20% korta räntor, 20% guld.
 • Överviktad aktier utifrån premissen att “tillväxt historiskt är vanligare”, vilket är ett feltänk enligt mitt resonemang ovan. Aktiers historiska avkastning beror på dess riskpremie, tillväxten är redan inprisad.
 • Onödigt defensiv med 20% korta räntor, då denna del aldrig kommer kunna bidra till överavkastning (jmf med den riskfria räntan).
 • Överviktad tillgångar (ffa nominella räntor, aktier) som underpresterar vid stigande inflation.
 • Presterar bra i backtesting då vi haft ett klimat av låg inflation/sjunkande räntor sedan 80-talet.
 • Kommer sannolikt underprestera om t.ex. 70-talets börsklimat med stigande inflation/låg tillväxt återupprepar sig.
 1. Ray Dalio’s All Weather: 30% aktier, 40% långa räntor, 15% intermediära räntor, 7,5% råvaror, 7,5% guld.
 • Skapades utifrån en muntlig intervju med Dalio, och är sannolikt mycket förenklad och långt ifrån hur Bridgewater själva allokerar idag.
 • Realränteobligationer (TIPS) är utelämnade sannolikt pga ovanstående, trots att Bridgewater var drivande inför dess debut 1997 och ofta förespråkar det i sina artiklar.
 • Kraftigt överviktad tillgångar (ffa nominella räntor, aktier) som underpresterar vid stigande inflation.
 • Presterar bra i backtesting då vi haft ett klimat av låg inflation/sjunkande räntor sedan 80-talet.
 • Kommer sannolikt underprestera rejält om t.ex. 70-talets börsklimat med stigande inflation/låg tillväxt återupprepar sig.

Som ni ser framträder likartade brister för båda de 2 sistnämnda portföljerna. Permanent Portfolio är bättre balanserad, men avkastningen är onödigt låg.

Se detta inlägg för ett backtest av ovanstående portföljer under 70-talet, som stöd för min tes.

DEL 2: Tillägg av volatilitet och stil?

I Shahidis bok ”Balanced Asset Allocation” framhålls 3 risker som gäller för alla klassiska tillgångsslag, för att dessa ska ha potential att överavkasta gentemot den riskfria räntan:

Shahidi risker

Vi kan alltså diversifiera bort ekonomiska klimatrisken genom att konstruera en balanserad allvädersportfölj. De andra två riskerna – oförutsedda räntehöjningar (även bara förväntningar på sådana) och minskad riskaptit (stigande riskpremier i samband med lågkonjunktur), är dock ej möjliga att diversifiera, och påverkar alla tillgångsslag negativt. Detta är anledningen till att även en allvädersportfölj har nedgångar.

Jag kunde aldrig riktigt acceptera och släppa ovanstående, vilket gjorde att jag blev väldigt exalterad när jag läste Artemis Capitals rapport om deras ”Dragon Portfolio”:

Dragon Portfolio:

 • 24% Aktier
 • 18% Räntor
 • 19% Guld
 • 18% Trend (CTA-fonder)
 • 21% Volatilitet

Även ReSolve har utvecklat en liknande allvädersportfölj med “avancerade” tillgångsslag:

All-Terrain Portfolio:

 • 43% “Klassisk allvädersportfölj”
 • 22% Trend (CTA-fonder)
 • 22% Stil (värde, carry)
 • 13% Volatilitet

Ovanstående portföljer uppvisar fantastiska siffror, med överlägsen riskjusterad avkastning jmf med klassiska portföljer. Särskilt tilläggen av stil och volatilitet är teoretiskt mycket tilltalande, eftersom de är avancerade, marknadsneutrala “tillgångsslag”. De har därmed potential att skydda mot de två risker (nämnda ovan) som Shahidi menar är icke-diversifierbara!


Stil (inklusive trend):

Stil är ett samlingsbegrepp för systematiska faktorstrategier, huvudsakligen värde, momentum, och carry. Vi är vana vid att tänka på faktorstrategier för aktier (där värde och momentum är allmänt erkända), men faktum är att dessa stilar/faktorer fungerar för alla tillgångsslag. Enligt ekonomisk teori innebär dessa faktorer extra riskexponering, som vi får betalt för att utsätta portföljen för. Alla dessa strategier har därmed positiv förväntad avkastning, och kan konstrueras marknadsneutrala (tack vare möjligheten att gå kort) med noll korrelation till övriga tillgångsslag, vilket gör dem mycket attraktiva i en portfölj.

 • Värdefaktorn härstammar ur att lågt värderade tillgångar tenderar att överavkasta högt värderade.

 • Trend/momentumfaktorn härstammar ur att tillgångar med positiv prisutveckling tenderar att fortsätta överavkasta, och vice versa.

Fördjupning om trend/momentum

Trendfaktorn kan isoleras och göras marknadsneutral genom att gå lång tillgångar med positivt momentum, och gå kort tillgångar med negativt. Historiskt drog s.k. CTA-fonder nytta av detta för att generera avkastning, genom att handla med råvaror (CTA står för Commodity Trading Advisor), men moderna s.k. managed futures-fonder använder avancerade tradingalgoritmer för att följa trender inom många olika tillgångsslag utöver råvaror.

Oavsett underliggande tillgångsslag kan man visa att trendstrategier presterar bäst vid extremer med utdragna upp-/nedgångar, både vad gäller tillväxt och inflation. Trend ogillar däremot högvolatila, sidledes gående marknader. Se detta inlägg för fördjupning.

Det finns många alternativ för exponering, ex. fonderna Lynx Dynamic och SEB Asset Selection opportunity. Nackdelen är dyra förvaltningsavgifter. Det går även att själv försöka fånga trendfaktorn genom att övervikta det tillgångsslag i portföljen som för närvarande går bäst, såsom i detta inlägg, men exponeringen blir inte marknadsneutral då man inte kan gå kort.

 • Carryfaktorn härstammar ur att tillgångar som ger hög direktavkastning tenderar att överprestera låg direktavkastning.
Fördjupning om carry

Carryfaktorn kan isoleras och göras marknadsneutral genom att gå lång tillgångar med hög direktavkastning, och gå kort tillgångar med låg. Det klassiska exemplet är att låna pengar i hemvalutan för att köpa utländska obligationer med högre ränta. För råvaror innebär det att korta de råvaruterminer med mest contango, och köpa de med mest backwardation. Se detta inlägg för fördjupning.

Karaktäristika för carryfaktorn skiljer sig avsevärt beroende på underliggande tillgångsslag som används, faktum är att inbördes korrelation mellan olika carrystrategier är 0. Det mest optimala är således att investera i flera olika strategier samtidigt. För specifikt råvaror presterar carry bäst när många råvaror är i backwardation, vilket sker t.ex. vid recessioner.

Det finns 2 tänkbara alternativ för exponering: HSBC Multi-Asset Style Factors (endast Avanza) samt UBS CMCI Commodity Carry SF (UEQC/UEQV). HSBC ger en allt-i-ett-lösning med allokering till alla stilar (värde, momentum, carry), men förvaltningsavgiften är hög och volatiliteten alldeles för låg. UEQC/UEQV ger endast exponering mot råvarucarry, men är ändå sannolikt det bättre alternativet.


Volatilitet:

Exponering mot volatilitet åstadkommes oftast genom köp av out-of-the-money-optioner, eller spekulation i volatilitetsindex (VIX). Detta ger en explosiv utveckling ffa vid plötsliga kriser (“tail-risks”) och är liksom stil okorrelerat till övriga tillgångsslag. Den förväntade avkastningen av strategin är i sig själv negativ (till skillnad från stil), men portföljens totala avkastning höjs ändå tack vare minskad total volatilitet. Se detta inlägg för exempel på detta kontraintuitiva fenomen ur Spitznagels bok “Safe Haven”.

Det finns 2 tänkbara alternativ för exponering: Lyxor S&P 500 VIX Futures (VOOL) samt den aktivt förvaltade fonden Amundi Funds Volatility World. VOOL är inte att rekommendera för passivt sparande, då konstant contango gör att ETF:en urholkas extremt fort. Amundi uppvisar bättre långsiktig avkastning, men volatiliteten är mycket lägre än VIX index (ca 5x lägre), och fonden är relativt dyr. Trots detta tror jag att den kan uppfylla portföljens behov.

Se detta inlägg för mer detaljerad jämförelse mellan VOOL och Amundi.

DEL 3a: Min allvädersportfölj

Utifrån insikterna i del 1 och 2 kan vi skapa den ”ultimata” allvädersportföljen:

Grundportföljen består av 4 huvudtillgångsslag:

 • 30% Aktier (hög tillväxt)
 • 20% Statsobligationer (låg inflation)
 • 20% Realränteobligationer (hög inflation)
 • 30% Guld (låg tillväxt)

Den avancerade portföljen finjusterar balansen (kursiverad text är sekundära attribut):


 • 15% Aktier (momentum/kvalitet) (hög tillväxt + låg inflation)
 • 15% Aktier (värde) (hög tillväxt + hög inflation)
Om momentum vs. värde

Momentumfaktorn och värdefaktorn har historiskt varit varandras motsatser. Momentum och kvalitet trivs vid låg inflation, där nutida tillväxt/stabilitet extrapoleras in i framtiden. Värde presterar bättre vid hög inflation, eftersom framtida vinster då diskonteras hårdare. Se detta inlägg för fördjupning bakom valen av faktorfonder.


 • 10% Statsobligationer (låg inflation)
 • 5% Företagsobligationer (låg inflation + hög tillväxt)

 • 10% Realränteobligationer/Inflationsförväntning (hög inflation)
 • 5% Råvaror (hög inflation + hög tillväxt)
Om realränteobligationer vs. inflationsförväntning

Grundläget är realränteobligationer. Om räntan på en 10-årig realränteobligation sjunker <-0,5% rekommenderas dock följande justeringar:

 • Byt långa statsobligationer mot korta
 • Byt långa realränteobligationer mot inflationsförväntning (ETF:erna UINF/EUIN)
 • Återställ portföljen när realräntan stiger >+0,5% igen

Se detta inlägg för resonemanget bakom denna timingregel.


 • 20% Guld (låg tillväxt)

 • 20% Volatilitet (låg tillväxt, tail-risks + “icke diversifierbara” risker enl del 2)
 • 0-30% Stil (okorrelerade tillgångsslag + “icke diversifierbara” risker enl del 2)
Om volatilitetsallokeringen

Vi har alltså tagit 5%-enheter från statsobligationerna och realränteobligationerna, samt 10%-enheter från guld, och flyttat till volatilitet. Detta eftersom volatilitet presterar vid låg tillväxt, precis som de tillgångsslag vi tagit från.

Om stilallokeringen

Eftersom stil kan prestera oavsett klimat är det mest korrekta att skala ned alla övriga tillgångsslag med likvärdig andel, för att få plats med stilallokeringen.


I textrutorna i portföljdiagrammet finns typexempel på historiska perioder för varje kvadrant. Där finns även fondförslag där:

 • Grön = grundförslag
 • Orange = valutasäkrat grundförslag
 • Röd = avancerade förslag

I sin enklaste form kan alltså portföljen konstrueras med 4 fonder (de grönmarkerade förslagen). Ju mer avancerad man önskar vara, desto fler av de röda förslagen kan gradvis plockas in, tills man till slut landar i en avancerad portfölj.

För konkret exempel på en avancerad portfölj, se del 5. Jag uppmuntrar dock till att skapa egna varianter, baserat på egna preferenser.


Frågor och svar beträffande portföljens konstruktion:

Hur ska volatiliteten för olika tillgångar balanseras?

För att riskpariteten ska fungera optimalt bör man sträva efter att uppnå likvärdig volatilitet för alla tillgångsslag. På så sätt kan alltid något/några tillgångsslag bära upp portföljen. Man bör även sträva efter att maximera volatiliteten vid fondval, eftersom detta ökar den totala avkastningen (se detta inlägg för fördjupning).

Eftersom aktier/guld har högre naturlig volatilitet än räntor, innebär detta att man behöver använda sig av långa räntefonder (se de röda förslagen). Räcker inte detta kan hela tillgångsslagets allokering behöva justeras upp. Se exempel under del 5.

När ska ombalansering ske?

Det mest korrekta sättet är att ombalansera vid relativ avvikelse på +/-1 sigma (dvs 1 standardavvikelse) för varje fond som ingår. Om man t.ex. allokerat 100kr till en fond med 15% volatilitet, triggas alltså ombalansering när värdet sjunkit/stigit till 85kr resp. 115kr.

Tycker man att ovanstående verkar besvärligt, fungerar även kvartalsvis ombalansering utmärkt i backtests.

Hur inverkar räntehöjningar på portföljen?

Tar man inte stor ränterisk med stor andel långa räntor i portföljen? Det är korrekt att långa räntor är mer känsliga för räntehöjningar än korta. Oförutsedda räntehöjningar är en icke-diversifierbar risk som påverkar alla tillgångsslag negativt, men portföljen har 4 inbyggda skydd:

 1. Volatilitet, enligt resonemanget i del 2.
 2. Stil, enligt resonemanget i del 2.
 3. Inflationsförväntning istället för realräntor, enligt regeln i del 3a.
 4. Ökad avkastning innan höjningen, eftersom oförutsett stigande inflation alltid föregår en räntehöjning. Vid oförutsett stigande inflation överpresterar tillgångsslag i övre halvan av portföljdiagrammet, vilket neutraliserar effekten av räntehöjningen. Se detta inlägg för exempel.
Hur ska portföljens geografiska fördelning vara?

Min portfölj lägger stor vikt vid geografisk diversifiering, eftersom ingen kan förutspå framtidens geopolitiska läge. Likaså styrs priset på råvaror/guld av global tillgång och efterfrågan, varför portföljen inte bör begränsas till enbart en region, utan även inkludera t.ex. tillväxtmarknader.

Nackdelen med geografisk diversifiering är att valutarisk introduceras. Eftersom portföljen har mycket låg volatilitet i sig självt kan valutarörelser orsaka oönskat stora svängningar. För att motverka detta rekommenderas SEK-hedgeade räntefonder i möjligaste mån, och viss home bias i aktiedelen. Se detta inlägg för resonemang kring home bias i portföljen.

DEL 3b: Backtesting av min allvädersportfölj

Grundportföljen (testdata jul 2000 - okt 2023):

Portfölj CAGR Max Drawdown Sharpe Sortino
Grundportföljen 7,39% -17,81% 0,71 1,11
Permanent Portfolio 6,48% -16,21% 0,71 1,12
Golden Butterfly 7,15% -17,70% 0,71 1,09
S&P500 6,70% -50,97% 0,40 0,57
Graf


Grundportfölj tickers: 15% VTSMX, 15% VISVX, 20% VUSTX, 20% VIPSX, 30% ^GOLD.
Ombalansering vid relativ avvikelse +/-17,5%.

Vi ser att grundportföljen ter sig vara bäst balanserad, med högst CAGR och lika hög Sharpe/Sortino som Permanent Portfolio.

Avancerade portföljen med 30% stil (testdata feb 2010 - okt 2023):

Portfölj CAGR Max Drawdown Sharpe Sortino
Avancerade portföljen (med timingregel realräntor) 6,45% -4,77% 1,11 2,23
Avancerade portföljen (utan timingregel) 6,13% -4,77% 1,07 2,13
Dragon Portfolio 6,70% -6,45% 1,04 2,09
Grundportföljen 6,35% -17,36% 0,68 1,12
S&P500 12,65% -23,95% 0,83 1,30
Graf


Avancerad portfölj tickers: 10,5% VTSMX, 10,5% VISVX, 7% VUSTX/VFISX, 3,5% VWEHX/VSTBX, 7% VIPSX/RINF, 3,5% DBC, 14% ^GOLD, 14% volatilitetsproxy, 30% AQMIX.
Ombalansering vid relativ avvikelse +/-17,5%.

Historiken är kortare, men vi ser att tilläggen av volatilitet och stil ger enastående Sortino Ratio, framförallt om vi applicerar timingregeln för realräntorna (beskriven i del 3a). Notera extremt låg max drawdown. Den avancerade portföljen ter sig vara bättre balanserad än Dragon Portfolio.


Viktiga påpekanden:

Risk för overfitting?

En investeringsstrategi bör aldrig baseras på enbart backtesting, då historiken är alldeles för kort för att kunna dra generella resultat, och man riskerar således overfitting. Syftet med mina backtests är dock inte att optimera portföljen, utan att bekräfta min hypotes - att min allvädersportfölj är bättre än andra populära allvädersportföljer. Utifrån resultatet kan vi inte förkasta denna hypotes.

Min allvädersportfölj är snarare skapad ur en bottom-up approach, där makroekonomiska teorier och riskparitet styrt fördelningen av tillgångsslag. Portföljen skapades långt innan jag upptäckte Portfoliovisualizer.

Hur har jag simulerat volatilitet?

Amundis Fds Volatil Wld är det bästa alternativet har jag försökt simulera utfallet av denna fond. VIX-index har en standardavvikelse på ca 80%, medan Amundi bara har 16%, således ex. 4% VIX för att simulera 20% fondallokering. Resterande 16% läggs i cash (riskfri ränta), då fondens jämförelseindex är SOFR + 3%, och majoriteten av fondens tillgångar (förutom volatilitetsexponeringen) investeras i korta räntetillgångar.

Ovanstående ger en hyfsad approximation, men överskattar sannolikt fondens prestation, vilket detta real-life backtest mha Python visade.

DEL 4: Avancerat och frivilligt – aktiv viktning av portföljen

Eftersom portföljen är helt symmetrisk och balanserad blir det enkelt att övervikta portföljen åt olika håll utifrån makroekonomisk förutsägelse, om man önskar satsa emot marknadens konsensus. Detta innebär förstås en stor risk. Såsom förklarat i del 1 räcker det inte med att tro att t.ex. inflationen kommer stiga – den måste också stiga mer än vad marknaden redan prisat in.

Om man trots ovanstående vill ta en aktiv position kan man lätt göra det med hjälp av följande verktyg som jag tagit fram. Verktyget har 4 inputs: totalt kapital, marknadstro (anges i grader enligt enhetscirkeln), övertygelse (0-100%), samt önskad stilallokering (0-30%). Marknadstron avgör riktningen på portföljens viktning, och övertygelsen avgör storleken på viktningen. Har programmerat ett makro som ritar en pil, som illustrerar marknadstron och övertygelsen.


Exempel: Övertygelse 0% med stilallokering 30%. Detta är basviktningen av den avancerade portföljen, såsom beskrivet i del 3a.


Exempel: Marknadstro 135 grader (hög inflation, låg tillväxt), övertygelse 50%, stilallokering 30%. Verktyget beräknar lämplig portföljviktning utifrån denna marknadstro.

DEL 5: Avancerat och frivilligt – hävstång

Eftersom den riskjusterade avkastningen är bättre med allvädersportföljen än 100% aktier, men den absoluta avkastningen sämre, är nästa logiska steg att applicera hävstång på portföljen, för att förhoppningsvis uppnå högre avkastning till lägre risk.

Det finns 2 sätt att göra detta på:

 1. Fonder med hävstång. Internationellt finns det ett stort utbud av ETF:er med inbyggd hävstång. En vanlig invändning är att daglig hävstång (som används i dessa typer av produkter) orsakar urholkningseffekt vid volatil marknad, men trots det har den absoluta avkastningen historiskt varit högre. Urholkningen är inget problem eftersom allvädersportföljens totala volatilitet är så låg. Se denna tråd för fördjupning i detta. Sammanfattat hade ETF:er med ~2x hävstång sannolikt fungerat bra i allvädersportföljen, men problemet är det bristfälliga utbudet på Avanza/Nordnet.

 2. Portföljbelåning. Så länge portföljens CAGR > låneräntan är detta förmånligt. Risken med belåning är tvångsförsäljning om värdet på portföljen skulle sjunka kraftigt, och krediten överstiger tillåten belåningsgrad. Detta vill man undvika till varje pris, eftersom det innebär att sälja på botten. Avanza och Nordnet erbjuder båda portföljbelåning till förmånlig ränta, Nordnet är dock det bättre alternativet.

Återstående analys i denna del kommer handla om alternativ 2. Analysen bygger till stor del på diskussion i denna tråd.


NORDNET

Nordnets belåningsvillkor
 • Alla fonder på Nordnet har en belåningsgrad, som anger hur mycket kredit just den fonden är värd.
 • Alla fonder kan belönas med utökad belåningsgrad, om man diversifierar portföljen väl. Kravet är att innehavet i varje fond upptar max 30% av portföljen (10% om det är ett enskilt värdepapper).
 • Vissa fonder på Nordnet ger ränterabatt, vilket betyder att du får låna krediten till förmånlig ränta. Kravet är att den ursprungliga belåningsgraden är minst 70%.
 • Ytterligare ett krav för ränterabatt är att maximal kredit uppgår till max 40% av belåningsgraden (för räntenivå 1) resp. 60% av belåningsgraden (för räntenivå 2). Därefter gäller ordinarie ränta.

Här är ett förslag på en avancerad allvädersportfölj. Portföljen är volatilitetsviktad med målvolatilitet 16-18% för alla ingående tillgångsslag:

Fond Allokering Volatilitet Belåningsgrad (utökad)
Aktier (momentum/kvalitet) 9,00% (urspr. 10,5%)
Xtrackers MSCI World Momentum (XDEM) 3,0% ~20% 90%
PLUS Allabolag Sverige Index 4,0% ~25% 85%
Fidelity Em Mkts Quality Income (FYEM) 2,0% ~20% 85%
Aktier (värde) 9,00% (urspr. 10,5%)
JPM Global Equity Multi-Factor (JPGL) 3,0% ~20% 85%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ZPRV) 2,0% ~30% 85%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted (ZPRX) 2,0% ~25% 85%
WisdomTree Em Mkts SmallCap Dividend (WTED) 2,0% ~15% 85%
Nominella statsobligationer 10,0% (urspr. 7%)
Captor Iris Bond A 6,0% ~10% 85%
iShares $ Treasury Bond 20+ (IS04) 2,0% ~20% 90%
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ 1C (DBXG) 2,0% ~20% 85%
Företagsobligationer 3,3% (urspr. 3,5%)
Captor Aster Global High Yield 3,3% ~16% 85%
Realränteobligationer 10,0% (urspr. 7%)
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 6,0% ~10% 85%
UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ (UIMB) 2,0% ~20% 85%
UBS LFS Bloomberg Eur InflLnk10+ (FRC4) 2,0% ~20% 85%
Råvaror 3,3% (urspr. 3,5%)
L&G Multi-Strategy Enhanced Comm (EN4C) 3,3% ~18% 85%
Guld 13,4% (urspr. 14%)
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR) 6,7% ~16% 85%
Amundi Physical Gold ETC (GLDA) 6,7% ~16% 85%
Volatilitet 13,4% (urspr. 14%)
Amundi Fds Volatil Wld A 13,4% ~16% 85%
Stil 28,6% (urspr. 30,0%)
Lynx Dynamic 19,2% ~18% 85%
UBS CMCI Commodity Carry SF/EUR Hedged (UEQC/UEQV) 9,4% ~15% ingen ränterabatt
Totalt 100% ~17% (viktat snitt) 85,9% (viktat snitt)

Ovanstående portfölj ger följande maximala hävstång:

Räntesats Tillåten kredit (andel av snittbelåningsgrad) Maximal portföljbelåningsgrad (tillåten kredit x snittbelåningsgrad) Maximal hävstång*
Räntenivå 1 40% 34,4% 1,52x
Räntenivå 2 60% 51,5% 2,06x
Ord. ränta 100% 85,9% 7,09x

*Maximal hävstång = eget kapital / (1 - maximal portföljbelåningsgrad)

Ponera nu att vi lägger oss precis under 1,52x hävstång till räntenivå 1. Vi kan acceptera att gå över denna gräns (till räntenivå 2) under korta perioder. Vi kan dock inte acceptera att gå över nästa gräns (till ordinarie ränta).

Hur stor nedgång hos portföljen (“max drawdown”) kan ske innan vi går från räntenivå 1 till ordinarie ränta? Svar: -33,6%. Marginalen är alltså extremt god, med tanke på mycket låga max drawdowns i backtesterna i del 3b.

Uträkning av ovanstående nedgångsmarginal

Utgå från eget kapital på 100 kr:
100 kr eget kapital / (1 - 34,4% portföljbelåningsgrad) = 152 kr totalt innehav = 52 kr kredit.

När motsvarar 52 kr en portföljbelåningsgrad på 51,5%?
52 kr kredit / 51,5% = 101 kr kvarvarande totalt innehav.

Nedgång i totalt innehav: 1 - 101/152 = -33,6%

Sammanfattat:Nordnet tycks en portföljbelåningsgrad för den avancerade portföljen på strax under 34,4% (1,52x hävstång), vilket är precis under gränsen för räntenivå 1, vara optimal och mycket säker.


AVANZA

Avanzas belåningsvillkor
 • Alla fonder på Avanza har ett belåningsvärde, som avgör hur hög din maximala kredit är. Till skillnad från Nordnet har detta ingenting att göra med ränterabatten.
 • Vissa fonder på Avanza ger ränterabatt, vilket betyder att du får låna krediten till förmånlig ränta. Detta är angivet separat för varje fond.
 • Ytterligare ett krav för ränterabatt är att maximal kredit uppgår till max 10% av de godkända fondernas värde (räntenivå 1), resp. 25% av värdet (räntenivå 2), resp. 50% av värdet (räntenivå 3). Därefter gäller ordinarie ränta. Observera att detta inte har någonting att göra med belåningsvärdet!

Jag har försökt få ihop en avancerad portfölj på Avanza med enbart fonder godkända för ränterabatt. Tyvärr föreligger 2 stora problem:

 • Guld-ETC:er ingår ej i ränterabatten. Detta kan dock lösas via fonden AuAg Precious Green, inspiration från detta inlägg, men förvaltningsavgiften är dyr.
 • Långa räntefonder är omöjliga att få in, eftersom dessa ETF:er inte ingår i ränterabatten. Det är således omöjligt att uppnå den volatilitet som krävs för räntedelen.

Sammanfattat:Avanza är det tyvärr inte möjligt att nyttja portföljbelåning till fullo för min allvädersportfölj, framförallt eftersom guld och långa räntor inte ingår i ränterabatten.


Tack för att du tagit dig igenom hela inlägget! Jag vill gärna höra era tankar och feedback.

99 gillningar

Tack!

Kan inte säga att jag förstår och hänger med hela vägen men imponerande arbete!

En fråga, i din backtesting av Grundportföljen /enkla varianten, hur ofta har du räknat med en ombalansering?
Finns det kriterier för ombalansering eller är det x ggr per år eller liknande?

Tack så mycket!

För grundportföljen använde jag samma inställning, dvs ombalansering vid relativ avvikelse på 17,5%, men för grundportföljen har detta bara inneburit 0-2 tillfällen per år.

4 gillningar

Har du en färdig allokering för Grundportföljen (med de gröna valen) som du kan klistra in?
När jag tittar igenom tabellerna verkar man tappa råvaror (förutom guld) i den portföljen.
Rätt uppfattat?

1 gillning

Kanske det bästa inlägget i forumet hittills. Det skulle Jan kunna göra en hel avsittsserie i 4 delar om.
Extra guldsjärna om golden butterfly togs med i backtestningen. Jag ska läsa inlägget noga när jag inte jobbar.

9 gillningar

Mycket intressant och imponerande första inlägg!

Nu är frågan om man kan hitta någon lämplig handelsplats där man kan ha allting på samma ställe.

Hade även varit intressant att se hur de olika fördelningarna hade sett ut relaterat till sin komplexitet och vilka värdepapper som ingått i vilka.

1 gillning

Uppdatering: Se istället detta inlägg för förslag på grundportfölj.

Tack så mycket allihop. Det är lite svårt att föreslå en färdig allokering, tanken är ju att portföljen ska vara flexibel i komplexitet så länge man håller sig till totalt 25% per tillgångsslag. Själv kör jag en full version av den avancerade portföljen på Avanza.

Förslag på grundportfölj utifrån gröna val: • 25% Danske Invest Globala Realräntor SEK h (orange förslag = valutasäkrad)

Tycker att det är värt att betala lite extra för valutahedge just för denna del, eftersom stigande inflation per definition innebär att man riskerar negativ valutaeffekt på globala realränteobligationer. Dessutom är jag väldigt negativ beträffande USD (subjektiv åsikt) och vill minimera exponeringen så mycket som möjligt.


 • 25% iShares Global Govt Bond USD (EUN3) alt. valutasäkrad mot EUR (DBZB)

Man får passa på så länge Avanza betalar avgiften för denna, såsom diskuterats i en annan tråd.


Ovanstående är förstås bara ett förslag. Det första jag hade uppgraderat till röda alternativ är statsobligationerna och realränteobligationerna, där man egentligen vill ha så lång duration som möjligt för att matcha volatiliteten hos aktier/guld.

5 gillningar

Så snällt skrivet, tack! Här är en jämförelse mellan grundportföljen och Golden Butterfly (50/50 split mellan globalt aktieindex/small cap value för båda portföljerna för rättvisans skull). Hade gärna haft med det i mitt första inlägg, men man kan bara testa 3 portföljer åt gången.

Grundportföljen har i princip samma CAGR, bättre Sortino Ratio, och mindre Max Drawdown.

4 gillningar

Ska man tolka graferna som att man investerat och inte rört under 21 år och tabellerna ovan att man ombalanserat vid givna kriterier?

Nej, graferna och tabellerna är inräknade ombalansering.

Du har lagt ned stor möda och en hel del energi på din jakt efter den ultimata portföljen. Själv undrar jag om du inte är inne åt det håller som många här fnyser lite åt, nämligen att försöka tolka och anpassa sig utefter omständigheterna för stunden.

 • Är det din tanke att anpassa portföljens innehav i respektive kvadrant om 25% med hjälp av den beräkning du gör via marknadstro och övertygelse?
 • Hur skulle din portfölj se ut om du inte skulle göra mer än ombalansering mellan bestämda tillgånger inom varje kvadrant?
 • Hur stor påverkan har det att du gjort baktest med hjälp av olja och inte ett helt råvaruindex?

I övrigt är det kul att detta ämne poppar upp med jämna mellanrum :slight_smile: .

2 gillningar

Extremt imponerad av din avancerade variant.
Har själv lekt runt och testat massa olika portföljer på sistone men inte alls på den nivån.

En väldigt enkel portfölj som får liknande utfall som din grundportfölj är 13% guld, 33 % US small cap value och 54% long term treasuries. Testat mellan 78-2022 och några kortare intervall. Något sämre om small cap value byts ut till hela US stockmarket, men ändå likt.

Förstår såklart att riskspridningen är sämre. Men, eftersom guld eller developed equities verkar funka i någon av alla kvadranter samt long term treasuries aldrig blir riktigt voltilt så tolkar jag det som att man uppnår samma resultat. Samtidigt har men en portfölj som består till 54% räntor vilket ofta ses som extremt defensivt.

Jag förstår nog helt enkelt inte varför 4 likaviktade delar är eftersträvansvärt.

Tillägg: använder nog ett enklare verktyg för att simulera. Vilket använder du?

1 gillning

Jag ägnade mig mycket mer åt sånt förr, men under åren blir man ödmjuk av börsen. Så nej, jag är i grunden marknadsagnostisk, och håller min portfölj kring grundviktningen (dvs 25% per kvadrant), men jag uppskattar att symmetrin finns.

Tyvärr finns bara historik från 2006 och framåt när man testar med råvaruindex, varför jag valde att använda oljeindex som proxy, skillnaden blir liten. Här är siffrorna:

Avancerad portfölj (med råvaruindex) 2006-2021: CAGR 10,37%, Max Drawdown -8,54%, Sortino Ratio 2,39.
Avancerad portfölj (med oljeindex) 2006-2021: CAGR 10,65%, Max Drawdown -9,89%, Sortino Ratio 2,39.

Dalio’s All Weather blir lite bättre av råvaruindex istället för oljeindex (Sortino Ratio 1,50 vs 1,47), medan min grundportfölj har Sortino Ratio 1,53 för samma tidsperiod.

4 gillningar

Tack! Egentligen skulle man behöva backtesta en portfölj över minst en 100-årsperiod för att få en helhetsbild, för att kunna täcka in alla tänkbara börsklimat, då den långa räntecykeln tar så lång tid på sig. Din föreslagna portfölj hade sannolikt underpresterat (notera att underprestera = avkasta mindre än den riskfria räntan) rejält mellan 1964-78 (hög inflation, låg tillväxt). Det är anledningen till att man behöver 4 likaviktade delar för att uppnå äkta risk-paritet.

3 gillningar

Tack för ditt resonemang! Använder samma hemsida :slight_smile:

Ja, verkar som att jag inte tagit i beaktning riktigt hög inflation under mer än 10 år. Men det borde bli samma problem för din grundportfölj?Lyckas bara testa min portfölj tillbaka till 72 (men får byta till 10 årig ränta).

En montecarlo simulering med en snittinflation på 7 procent med 7 procent volatilitet (70-talet i USA hade visst nästan 7 procent i snitt och toppade på 14 procent) ger -1,44% realavkastning per år för grundportföljen och +0,38% för min portfölj i 10percentilen. Ska fortsätta läsa på, är ju riktigt kul att lära sig om alla samband mellan tillgångar!

1 gillning

Intressant, lekte själv runt lite med Monte Carlo-simuleringen nu. Tror tyvärr inte att den går att lita på. En portfölj med 100% realräntor presterar sämre än 100% långa räntor, vid 7% inflation med 7% volatilitet, vilket är direkt ologiskt om vi försöker simulera 70-talets börsklimat.

Tror problemet är det jag poängterar i del 1 - det är inte inflationen i absoluta tal som spelar roll, utan inflationens utfall jämfört med marknadens förväntningar. Någon sådan parameter anger vi inte vid simuleringen, varför den baseras på befintlig data, dvs 20+ år av stabil, låg inflation.

3 gillningar

Tack för delning. jag har också läst Artemis portföljsförslag men trevat i implementeringen.

Min enda invändning förutom de som du tar upp, transaktionskostnader och vix som proxy är valuta exponeringen. Allt detta blir ju en ren usd exponering och skall man säkra så kommer det kosta pga ränteskillnad.

1 gillning

Hur menar du? Jag är själv mycket negativ till USD-exponering, och har därför ansträngt mig till det yttersta för att minimera det i portföljen. De orangea förslagen i diagrammet är alla valutasäkrade alternativ, finns sådana i varje kvadrant (förutom aktier). Dessutom försöker portföljen diversifiera globalt så mycket som möjligt.

4 gillningar

Hej, jag missade att det var i sek. Fast då finns ju em risk att terminskostmader äter lite avkastningen. Oavsett, riktigt snyggt jobbat!

1 gillning

Väldigt intressant! Själv lägger jag mycket vikt vid ”max drawdown” och ”worst year” för min PP/RT-portfölj. Det är kul att det ökar i värde, men för mig är det viktigaste att minimera risken till förlust och inte förlora jämfört med inflationen, fast ändå inte köra bankkonto… :pleading_face:

2 gillningar